Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần mới nhất năm 2019

bởi Luật Sư X
văn bản bổ nhiệm

Để bổ nhiệm giám đốc trong công ty cổ phần, các công ty thường phải sử dụng các mẫu quyết định phải phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty. Vì vậy, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần mới nhất 2019 và chuẩn nhất. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty cổ phần; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Giám đốc / Tổng giám đốc là người thuộc Hội đồng quản trị (được Hội đồng quản trị bổ nhiệm) hoặc được thuê theo Hợp đồng lao động.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần mới nhất

CÔNG TY ………

Số: ……../20…./QĐ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

………….., ngày …… tháng ……. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN……….

(V/v: Bổ nhiệm giám đốc công ty)

—————-———-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần…………..;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty/ Hội đồng thành viên công ty ……..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông/Bà……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông/Bà:.…………………………………………………………….Giới tính: ……….

Sinh ngày:………………………..Dân tộc:………….Quốc tịch: ……………….

CMND/Hộ chiếu: ……………………………………….Nơi cấp ……………………. cấp ngày: ……………….

Nơi thường trú: ………………………………………………….……………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………….……………………..……………..

Giữ chức vụ: Giám đốc / Tổng giám đốc, phụ trách hoạt động:…………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị.

  1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:                       

-Nh­ư điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

T/M HĐQT CÔNG TY ……………..

 CHỦ TỊCH HĐQT

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm