Mẫu quyết định tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân

Một doanh nghiệp tư nhân nếu muốn tạm ngừng kinh doanh thì cần phải có quyết định tạm ngừng. Vậy quyết định tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những nội dung nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Từ đây, có thể suy ra rằng, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là cá nhân, số lượng 01 người và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Một bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những giấy tờ bắt buộc sau:

2. Mẫu quyết định tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân

Trong một bộ hồ sơ tạm ngừng, mẫu quyết định tạm ngừng là giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có. Quyết định tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân được soạn theo nội dung dưới đây:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN…………

Số: ………./QĐTN

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……..tháng…….năm 20..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 CHỦ SỞ HỮU

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN…………

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
–    Căn cứ vào Điều lệ DOANH NGHIỆP …………;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.
                                                            QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP

CHỦ SỞ HỮU 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu quyết định tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: , ,