Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Với sự phát triển của Internet, Facebook, Youtube, Instagram,… việc bán hàng online đã trở nên rất phổ biến. Việc giao nhận hàng thường sẽ được thực hiện thông qua bên vận chuyển trung gian do những người gọi là shipper thực hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển. Vậy khách hàng sẽ bắt đền ai. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng vận chuyển tài sản và quyền được bồi thường thiệt hại của bên nhận tài sản, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển

Căn cứ theo quy định tại Điều 530 Bộ luật dân sự 2015: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển”.

Như vây, trong hợp đồng vận chuyển tài sản (hợp đồng vận chuyển hàng hóa)  sẽ xuất hiện ít nhất 03 bên đó là:

  • Bên thuê vận chuyển: có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, thường đóng vai trò là người bán hàng hóa và là một trong hai bên trực tiếp thiết lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
  • Bên vận chuyển: cũng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, đóng vai trò là bên vận chuyển hàng hóa, là trung gian, cầu nối giữa bên thuê vận chuyển với bên có quyền nhận tài sản được vận chuyển và cũng là một trong hai bên trực tiếp thiết lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
  • Bên có quyền nhận tài sản: cũng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, thường đóng vai trò là bên mua hàng hóa.

Như vậy, hợp đồng vận chuyển hàng hóa được thiết lập giữa 02 bên là bên thuê vận chuyển (bên bán hàng hóa) và bên vận chuyển. Bên cạnh đó, về hình thức của hợp đồng vận chuyển hàng hóa thì theo quy định tại Điều 531 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể và vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên”.

Đồng thời, Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về quyền được bồi thường thiệt hại của bên nhận tài sản cùng với đó nghĩa vụ bồi thường thiệt hai của bên vận chuyển trong trường hợp có thiệt hại về hàng hóa như hàng hóa bị mất hay bị hư hỏng xảy ra:

  • Về quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên nhận tài sản căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 540 Bộ luật dân sự 2015 thì bên nhận tài sản có quyền: “Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng”.
  • Về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều  534 Bộ luật dân sự 2015 thì bên vận chuyển có nghĩa vụ: “Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

2. Vậy shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 541 Bộ luật dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì bên vận chuyển hàng hóa (shipper/công ty quản lý shipper) bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển (bên bán hàng hóa) nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp hàng hóa thuộc trách nhiệm trông coi tài sản của bên thuê vận chuyển trên đường vận chuyển theo thỏa thuận thì khi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì bên vận chuyển (shipper/công ty quản lý shipper) không có trách nhiệm bồi thường.

Như vậy, trường hợp bạn là khách hàng, đồ bạn mua bị shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, Luật sư X xin đưa ra tư vấn với bạn một số bước như sau:

  • Thứ nhất, bạn hãy thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình theo quy định của Bộ luật dân sự như đã nêu trên; yêu cầu shipper (shipper hoạt động với tư cách cá nhân) hoặc công ty vận chuyển quản lý shipper đó bồi thường thiệt hại (theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 về trách nhiệm dân sự của pháp nhân: Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân);
  • Thứ hai, bạn hãy thông báo với bên bán hàng cho bạn để xác nhận về tình trạng hàng hóa bị hư hỏng; để bên bán hàng làm việc trực tiếp với bên vận chuyển yêu cầu bồi thường thiệt hại (vì theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì bên thuê vận chuyển mới được bồi thường thiệt hại trực tiếp bởi bên vận chuyển) và sau đó, việc bồi thường thiệt hại trở lại đối với bạn như thế nào sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và người bán hàng cho bạn theo phương thức trả lại tiền hoặc bồi thường bằng hàng hóa mới (nếu bạn đã thanh toán) hoặc bồi thường bằng hàng hóa mới, hủy đơn hàng (nếu bạn chưa thực hiện thanh toán)…

Ngoài ra, về mức bồi thường thiệt hại như thế nào sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại của hàng hóa đó và những thỏa thuận trong hợp đồng giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển đối với từng loại hàng hoá.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật dân sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,