Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?

bởi Hoàng Yến
Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?

Đảm bảo tính độc quyền, và có cơ sở pháp luật công nhận và bảo vệ chủ thể tránh khỏi các hành vi xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, tác phẩm trên thị trường kinh doanh. Nhà nước nói chung và hệ thống pháp luật ban hành các chính sách quy định về sở hữu trí tuệ trong đó bao gồm việc chủ thể cần thực hiện đăng ký sở hữu công nghiệp. Vậy thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào? Bài viết dưới đây của LSX nhằm làm sáng tỏ về thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật cũng như cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu công nghiệp. Mời quý đọc giả đón xem!

Căn cứ pháp lý

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?

Sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu và kiểm soát các sáng chế, thiết kế công nghiệp, nhãn hiệu và tác phẩm bản quyền. Quyền sở hữu công nghiệp cho phép người sở hữu bảo vệ và tận dụng kinh tế các ý tưởng, sáng chế, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Do đó, xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là một cách để bảo vệ quyền lợi và tài sản trí tuệ, khuyến khích sáng tạo và phát triển, và tạo ưu thế thương mại trong thị trường. Vậy thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào? Mời các bạn xem ngay thông tin dưới đây!

Tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và ngày nộp đơn

Theo Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được bổ sung bởi khoản 36 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 và được sửa đổi bởi điểm g khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, ngày nộp đơn như sau:

Tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, ngày nộp đơn

1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

a) Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

b) Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

c) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

3. Đơn đăng ký đối với sáng chế mật được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

– Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

– Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

+ Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

+ Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;

+ Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

– Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thuộc các trường hợp quy định, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục sau đây:

+ Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối quy định tại điểm a khoản này;

+ Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

+ Thực hiện thủ tục quy định, nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ quy định tại điểm a khoản này.

Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép; đối với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu.

Các thông tin cơ bản về đơn đăng ký thiết kế bố trí và văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

Bảo mật đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước khi công bố

Trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn.

Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì bị xử lý kỷ luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Công tác thẩm định đơn sáng chế là quá trình đánh giá và xác nhận tính mới, sự độc đáo và khả năng áp dụng thực tế của một đơn sáng chế. Đồng thời công tác thẩm định đơn sáng chế có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người nộp đơn sáng chế. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong xã hội. Do đó, chủ thể có quyền yêu cầu cơ quan thẩm quyền thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế, cụ thể như sau:

Trong thời hạn bốn mươi hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là ba mươi sáu tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn nêu trên thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao lâu?

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể khác nhau tùy theo quốc gia và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Tuy nhiên, trong nhiều quốc gia, cố gắng giảm thời gian xử lý để đảm bảo giải quyết kịp thời và hạn chế tình trạng tồn đọng đơn xử lý, hồ sơ liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp. Cụ thể theo luật định Việt Nam ban hành quy định về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như sau:

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

– Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

– Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;

– Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;

– Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định nêu trên; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như thế nào?”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ tư vấn pháp lý như Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình. Hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào đơn đăng ký bị coi là không hợp lệ?

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
– Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
– Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
– Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
– Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn. Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp:
+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
+ Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
– Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Bảo mật đơn đăng ký như thế nào?

Việc bảo mật đơn đăng ký chỉ được áp dụng với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước khi công bố
Trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn.
Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì bị xử lý kỷ luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm