Cách xác định hệ số lương cán bộ công viên chức mới nhất (Phần 2)

bởi Luật Sư X
hệ số lương

Cán bộ công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy cách tính lương của cán bộ công viên chức cũng được quy định một cách rõ ràng trong luật theo từng bậc lương cụ thể.

Căn cứ:

  • Nghị định 72/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 11/2014/TT-BNV
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

6 Công chức loại C
a Nhóm 1 (C1)
Hệ số lương 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 2.293 2.543 2.793 3.044 3.294 3.544 3.794 4.044 4.295 4.545 4.795 5.045
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 2.4585 2.7267 2.9949 3.2631 3.5313 3.7995 4.0677 4.3359 4.6041 4.8723 5.1405 5.4087
b Nhóm 2 (C2)
Hệ số lương 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 2.085 2.335 2.585 2.835 3.085 3.336 3.586 3.836 4.086 4.336 4.587 4.837
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 2.2350 2.5032 2.7714 3.0396 3.3078 3.5760 3.8442 4.1124 4.3806 4.6488 4.9170 5.1852
c Nhóm 3 (C3)
Hệ số lương 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 1.876 2.126 2.376 2.627 2.877 3.127 3.377 3.627 3.878 4.128 4.385 4.628
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 2.0115 2.2797 2.5479 2.8161 3.0843 3.3525 3.6207 3.8889 4.157

Hệ số lương của công chức được xác định dựa trên cách xếp loại nhóm ngạch công chức, bao gồm:

Công chức loại C gồm ba nhóm:

Nhóm C1: thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; nhân viên hải quan, kiểm ngân viên, kiểm lâm viên sơ cấp; thủ kho bảo quản nhóm I, II; bảo vệ, tuần tra công tác;

Nhóm C2: nhân viên thuế và thủ quỹ cơ quan, đơn vị;

Nhóm C3: kế toán viên sơ cấp:

Công chức loại B: cán sự, kiểm lâm viên, kế toán viên trung cấp, kiểm thu viên thuế, kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản, kiểm soát viên trung cấp thị trường, thủ kho ngân hàng;

Công chức loại A0: là các ngạch công chức nêu trên nhưng trình độ chuyên môn đào tạo là cao đẳng;

Công chức loại A1 bao gồm chuyên viên, công chứng viên, thanh tra viên, kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên, chấp hành viên cấp huyện, kiểm soát viên thuế, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm tra viên hải quan, kiểm soát viên đê điều, kiểm soát viên thị trường, kiểm dịch viên động – thực vật, kiểm lâm viên chính;

Công chức loại A2 bao gồm nhóm 1 ký hiệu là A2.1 bao gồm (kiểm soát viên chính thị trường, kiểm toán viên chính, chuyên viên chính, chấp hành viên cấp tỉnh, thanh tra viên chính, kiểm soát viên chính thuế, kiểm soát viên chính hải quan, kiểm soát viên chính ngân hàng, kiểm soát viên chính thị trường) và nhóm 2 ký hiệu A2.2 (bao gồm: kế toán viên chính, kiểm dịch viên chính động – thực vật; kiểm soát viên chính đê điều);

Công chức loại A3 bao gồm nhóm 1 ký hiệu là A3.1 (bao gồm chuyên viên, thanh tra viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; kiểm tra viên cao cấp hải quan; kiểm soát viên cao cấp thị trường) và nhóm 2 ký hiệu là A3.2 (bao gồm kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật và kế toán viên cao cấp);

+ Hệ số lương của viên chức:

Tương tự như đối với công chức, cách xác định hệ số lương của viên chức được xác định dựa trên phân loại ngạch viên chức, cụ thể như sau:

Viên chức loại C bao gồm:

Nhóm C1: Y tá, nữ hộ sinh, quan trắc viên sơ cấp, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên dược, hộ lý, y tá;

Nhóm C2: Nhân viên nhà xác;

Nhóm C3: Ngạch Y công;

Viên chức loại B bao gồm: y sĩ; y tá chính; lưu trữ viên trung cấp; kỹ thuật viên; kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, dự báo bảo vệ thực vật, giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú ý, kiểm nghiệm giống cây trồng; quan trắc viên; giáo viên tiểu học; giáo viên mầm non; nữ hộ sinh chính; kỹ thuật viên chính y, chính dược; dược sỹ trung cấp; dựng phim viên; diễn viên hạng III; họa sỹ trung cấp; kỹ thuật viên bảo vệ, bảo tàng; thưu viện viên trung cấp; tuyên truyền viên; hướng dẫn viên văn hóa – thông tin, thể dục thể thao.

Viên chức A0: phát thanh viên và giáo viên trung học cơ sở:

Viên chức A1: Lưu trữ, nghiên cứu, định chuẩn, giám định, dự báo, quay phim, bảo tàng, thư viện, thư mục, âm thanh, phương pháp viên; chẩn đoán viên bệnh động vật; dự báo viên bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên giống cây trồng; giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y; kiến trúc sư; kỹ sư; giảng viên; bác sỹ; y tá, nữ hộ sinh cao cấp; kỹ thuật viên cao cấp y; dược sỹ; họa sỹ; đạo diễn; biên tập – biên kịch- biên dịch viên; phóng viên – bình luận viên; tuyên truyền viên, hướng dẫn viên chính; quay phim viên; dựng phim viên chính; giao viên trung học; quan trắc viên chính. 

Viên chức A2 bao gồm hai nhóm: 

Nhóm 1 A2.1 bao gồm: Kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, định chuẩn, dự báo, giám định, bác sĩ, dược sĩ, đọa diễn, họa sĩ, huấn luyện viên, Phó giáo sư – giảng viên, phóng viên – bình luận viên, biên tập – biên kịch – biên dịch viên chính; 

Nhóm 2 A2.2 bao gồm: lưu trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên, âm thanh viên, phương pháp viên chính; chẩn đoán viên chính bệnh động vật; giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y; dự báo viên chính bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng; giao viên trung học cao cấp; diễn viên hạng II; 

Viên chức A3 bao gồm hai nhóm:

Nhóm 1 A3.1 bao gồm: kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, dự báo viên, định chuẩn viên, giám định viên, dược sĩ, bác sĩ, giáo sư – giảng viên, họa sĩ, huấn luyện viên, đạo diễn cao cấp; biên tập – biên kịch – biên dịch viên cao cấp; phóng viên- bình luận viên cao cấp; 

Nhóm 2 A3.2 bao gồm: lưu trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, bảo tàng viên, âm thanh viên, thư mục viên, thư viện viên, bảo tàng viên, quay phim viên, phương pháp viên cao cấp; kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng; giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y; dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật; chẩn đoán viên cao cấp bệnh động

Như vậy nếu việc xác định hệ số lương của cán bộ công chức viên chức cũng căn cứ vào nhóm ngạch cũng như bậc. và được quy định cụ thể trong luật hiện hành.

Ví dụ A nhân viên hải quan thuộc nhóm ngạch A1 bậc 1 => hệ số lương 1.65, mức lương cụ thể của nhân viên hải quan đó là:
+ Mức lương khởi điểm hiện nay: 1,39 triệu đồng x 1.65 = 2,2935 triệu đồng/tháng
+ Mức lương khởi điểm từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 2,4585 triệu đồng/tháng.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm