viên chức

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Cùng là những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên Cán bộ Công chức Viên chức có những chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Bài viết dưới đây của Luật sư X giúp bạn phân biệt rõ ba khái niệm này! Căn cứ: Luật cán bộ, công chức 2008 Luật viên chức 2010 Nội dung tư vấn Về khái niệm, Luật cán bộ công chức 2008 và luật viên chức 2010 đã quy định rõ như sau: Cán bộ Là

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự
xác định hệ số lương

Cách xác định hệ số lương của cán bộ công viên chức hiện hành (Phần 1)

Cán bộ công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy cách tính lương của cán bộ công viên chức cũng được quy định một cách rõ ràng trong luật theo từng bậc lương cụ thể. Căn cứ: Nghị định 72/2018/NĐ-CP Thông tư 11/2014/TT-BNV

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
hệ số lương

Cách xác định hệ số lương cán bộ công viên chức mới nhất (Phần 2)

Cán bộ công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy cách tính lương của cán bộ công viên chức cũng được quy định một cách rõ ràng trong luật theo từng bậc lương cụ thể. Căn cứ: Nghị định 72/2018/NĐ-CP Thông tư 11/2014/TT-BNV

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính