Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?

bởi Gia Vượng
Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?

Hiện nay có thể thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đều có nội quy lao động cho riêng công ty mình, việc xây dựng nội quy lao động nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, đồng thời cũng đảm bảo sự hoạt động hiệu quả, có tính kỷ luật mà người lao động cần phải tuân thủ. Việc đăng ký nội quy lao động sẽ phải được tiến hành theo một trinh tự và thủ tục mà pháp luật quy định. Vậy có nhiều thắc mắc rằng khi chưa thành lập công đoàn cơ sơ thì việc đăng ký nội quy lao động có được hay không? Bạn đọc hãy cùng LSX tìm hiểu về quy định này tại nội dung bài viết “Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?” sau đây.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động 2019 

Hoạt động đăng ký nội quy lao động hiện nay như thế nào?

Đăng ký nội quy lao động là hoạt động người sử dụng lao động gửi bản nội quy lao động mình đã ban hành tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký. Đăng ký nội quy lao động là một điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật. Bản thân nội quy lao động  luôn gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nên nội quy lao động cần thiết phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh để tiến hành việc kiểm tra, rà soát và tham chiếu tính hợp pháp để hạn chế tối đa sự lạm quyền của người sử dụng lao động. Quy định về việc đăng ký nội quy lao động không chỉ ngăn ngừa tình trạng người sử dụng lao động vì lợi ích của mình quy định những nội dung gây bất lợi cho người lao động mà còn nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tuân thủ quy định pháp luật.

Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?

Ở Việt Nam, ban hành nội quy lao động để thực hiện quyền quản lý lao động trong đơn vị sử dụng lao động vừa là quyền và cũng là nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động. Nội quy lao động chính là văn bản do người sử dụng lao động ban hành về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động và cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Vậy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở thì việc đăng ký nội quy lao động ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 118 và Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 118. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn, vệ sinh lao động;

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

h) Trách nhiệm vật chất;

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 119. Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Còn tổ chức công đoàn được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện do đó không bắt buộc phải thành lập công đoàn trước khi đăng ký nội quy lao động.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký lại nội quy lao động theo Luật mới

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ:

Theo Điều 120 Bộ luật Lao động 2019, hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

– Công văn đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp;

 – Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nội qui lao động đã được ban hành (bản chính);

– Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Bản chính). Trong trường hợp các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Công đoàn cấp trên trực tiếp (theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Bộ luật Lao động), để có ý kiến đóng góp cho bản Nội quy lao động Công ty.

– Bản nội quy lao động của doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều (Bản chính);

– Các văn bản qui định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (Nếu có), (Bản chính);

– Nội quy lao động         .

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng lại nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký Quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị. Sau 5 ngày kể từ ngày ký Quyết định, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội.

Bước 4: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.

Bước 5: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.

Thời hạn giải quyết: 

Hiệu lực của nội quy lao động:

– Nội quy lao động phải đăng ký: Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (được ủy quyền) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

– Nội quy lao động không phải đăng ký (trường hợp sử dụng dưới 10 người lao động): Hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Khuyến nghị

Luật sư X là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Công ty Luật sư X luôn hỗ trợ mọi thắc mắc, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Đăng ký nội quy khi chưa thành lập công đoàn cơ sở như thế nào?” đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới việc soạn thảo mẫu giấy thừa kế đất đai. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Công ty có bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở hay không?

Căn cứ theo Điều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định như sau:
“Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn
Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”
Theo đó, việc thành lập công đoàn trên cơ sở tự nguyện, vì vậy công ty không bắt buộc phải thành lập công đoàn.

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động như thế nào?

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) theo các phương thức sau:
– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (phương thức nộp hồ sơ mới);
– Nộp hồ sơ trực tiếp;
– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Phạm vi của nội quy lao động như thế nào?

Nội quy lao động có hiệu lực trong phạm vi toàn doanh nghiệp, đối với từng người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động trong đơn vị doanh nghiệp dù làm công việc gì, ở bộ phận nào trong phạm vi lãnh thổ đều phải tuân thủ nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành. Đồng thời, người sử dụng lao động phải tôn trọng và thực hiện đúng những nội quy mình đã đưa ra trong nội quy lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm