Mẫu bản khai xin thôi lý lịch.

bởi Luật Sư X
xin thôi lý lịch

Vì một vài lý do nào đó mà công dân Việt Nam muốn xin thôi Quốc tịch Việt Nam. Việc này phải gửi đơn lên Chủ tịch nước và tất nhiên dơn từ phải rõ ràng và đầy đủ ý. Bên cạnh mẫu đơn xin thôi quốc tịch, người làm đơn còn phải kèm bản kê khai lý lịch. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Nội dung tư vấn:

Các nội dung có trong bản kê khai đa phần là những thông tin của người kê khai, những người liên quan. Được thể hiện dưới mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BẢN KHAI LÝ LỊCH

(Kèm theo Đơn xin thôi quốc tich Việt Nam)

Họ và tên : ……………….Giới tính :…………………

Họ và tên khai sinh :…………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………

Nơi sinh : …………………………………………………………………………………………………………

Quê quán :…………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc :…………………………………………… Quốc tịch :…………………..Tôn giáo :……………

Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế :………………………………………………………………………

Số :…………………………………………………………………………………………………………………..

Cấp tại :………………………………………. , ngày…………tháng………….năm……………………….

Có giá trị đến ngày………….tháng………..năm…………..

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có) :…………………………………….

Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay :………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn :………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp :…………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………………………….

Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào,

 giữ chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ?………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm nào xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :…………………………………………..

Lý do xuất cảnh :…………………………………………………………………………………………………..

 

Tóm tắt về bản thân

(Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt về gia đình

Họ và tên cha :…………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………

Nơi sinh :………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Còn sống :                                    Đã chết : 

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ :……………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh :………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Còn sống :                                  Đã chết : 

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

 

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ (chồng) :……………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………….. Nơi sinh :……………………………….

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………

 Họ và tên con thứ nhất :…………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………

Nơi sinh :………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm từ Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :

Lý do đi :………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên con thứ hai :………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………

Nơi sinh :………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………..

 

Ngày, tháng, năm từ Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :……………………………

Lý do đi :……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên con thứ ba :

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Nơi sinh :……………………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch :………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú :…………………………………………………………………………………………………

 

Nghề nghiệp/Nơi làm việc :…………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm từ Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :…………………………..

Lý do đi :………………………………………………………………………………………………………….

            Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

………,ngày……tháng………năm……..

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm