Mua bán xe bằng giấy viết tay có được pháp luật công nhận?

Mua bán xe là một hợp đồng mua bán tài sản được quy định trong bộ luật dân sự. Trên thực tế, việc mua bán tài sản diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản thông qua hợp đồng dân sự bằng miệng, văn bản hay bằng hành vi cụ thể. Vậy đối với loại tài sản như xe máy, ô tô,.. việc xác lập hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay có được không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X!

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCA

Nội dung tư vấn

1. Giấy mua bán xe phải được công chứng, chứng thực.

Mua bán xe là một giao dịch dân sự. Theo đó, hai bên có thể xác lập giao kết bằng lời nói, hành vi hay văn bản. Như vậy, hợp đồng mua bán xe là một hình thức thể hiện việc có giao kết hợp đồng mua bán tài sản. Cụ thể tại điều 117 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau :

Điều 119: Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Theo đó, đối với trường hợp pháp luật có quy định giao dịch phải thể hiện bằng văn bản mà văn bản đó phải được công chứng, chứng thực thì phải công chứng, chứng thực. Đây cũng là điều kiện để hợp đồng này có hiệu lực. 

Theo quy định của pháp luật, khi chuyển giao quyền sở hữu xe cho người khác bằng hợp đồng mua bán thì hợp đồng đó phải được công chứng chứng thực mới có hiệu lực. Điều này quy định rõ tại điều Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA

“Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Bởi vậy, nếu bạn bán xe bằng giấy tờ viết tay nhưng không thực hiện việc công chứng, chứng thực thì hợp đồng mua bán xe đó sẽ bị tuyên vô hiệu căn cứ theo điều 129 Bộ luật dân sự 2015.

Điều 129: Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. 

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

2. Hậu quả khi hợp đồng bán xe vô hiệu. 

Rõ ràng, khi một giao dịch dân sự vô hiệu, thì quyền và nghĩa vụ của hợp đồng sẽ không phát sinh. Về nguyên tắc, các bên sẽ khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trả lại cho nhau những gì đã nhận. Nghĩa là nếu hợp đồng mua xe bị vô hiệu, bên bán phải trả lại tiền, bên mua trả lại xe nếu đã giao trước đó. Căn cứ tại Điều 131, Bộ luật dân sự 2015 Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

Điều 131: Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Tuy rằng, giao dịch dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Nhưng trong một số trường hợp, để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho các chủ thể tham gia hợp đồng, pháp luật quy định những yêu cầu cụ thể đối với những đối tượng điều chỉnh đặc biệt. Xe máy, ô tô, đất đai,.. là những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, giá trị lớn, việc yêu cầu phải công chứng, chứng thực như là một phương pháp nhằm tránh việc giao kết không đảm bảo quyền lợi, hay có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu. 

Từ đó có thể thấy rằng hợp đồng mua bán xe có thể viết tay, tuy nhiên cần phải được công chứng, chứng thực để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực nhé

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

 

Từ khóa: