Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu mới nhất

bởi Luật Sư X
biên bản giao nhận

Luật sư X xin được cung cấp mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lí

  • Quyết định số 1518/QĐ-BHXH

Nội dung

                                                                                            Mẫu số 02/BB-TTKT

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐOÀN THANH TRA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-                                                              ————– 

                       BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU 

                                                        (Số………/TT)

Vào hồi……giờ……ngày ……/……/……………………………………………….. tại(1)……………………………………………
Chúng tôi gồm:
1. Đại diện bên giao
– Ông (Bà)……………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….
– Ông (Bà)……………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….
2. Đại diện bên nhận
– Ông (Bà)……………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….
– Ông (Bà)……………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….
Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây(2) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Việc giao nhận kết thúc hồi…..giờ…..ngày ……/……/………
Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành……bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.

   

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                               ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
_______________
1 Địa điểm nơi giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu.
2 Thông tin, hồ sơ, tài liệu giao nhận phải ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to…).

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm