Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Chuyển nhượng hay mua bán đất đai là một hoạt động diễn ra thường xuyên và phổ biến. Để có thể hoàn thành thủ tục chuyển nhượng mua bán đất thì cần phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Vì vậy, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định.

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm:

  1. Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng: tên, số CMND…. ; 
  2. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng: loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất, thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng…
  3. Quyền, nghĩa vụ của các bên; 
  4. Giá chuyển nhượng; 
  5. Phương thức, thời hạn thanh toán; 
  6. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; 
  7. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất; 
  8. Lời cam kết thông tin ghi trên hợp đồng là đúng sự thật

 

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất:

                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………………………………………………………….sinh năm…………………………………

CMND số…………………..do……………………….cấp ngày…..tháng….năm…….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………………………………………………………………sinh năm…………………………….

CMND số…………………..do……………………….cấp ngày…..tháng….năm…….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Hoặc Ông (Bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..………………

– Số điện thoại: …………………………………………………… Fax…………………………………….(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: ……………………………………………..  m2

– Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) ……………………………………..

– Thửa số: …………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….do……………………………………cấp ngày…….. tháng …….. năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):………………………………………………………………..

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các  cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số):…………………………………

(bằng chữ) :……………………………………………………………………………………………………

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) :………………………………………………………….

(bằng chữ) :…………………………………………………………………………………………………….

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số):…………………………….……………….

(bằng chữ): ……………………………………………………………………………

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số) :………………………………………………

(bằng chữ) :…………………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm thanh toán :………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………….

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Hợp đồng này lập tại ……………………………… ngày ….  tháng … năm …  thành ……. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được ………………………… ……… xác nhận được chuyển nhượng.

            Đại diện Bên chuyển nhượng                 Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

                     Quyền Sử Dụng Đất                                Quyền Sử Dụng Đất 

              (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)           (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

II. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………(bằngchữ………………………………………………)

tại ………………………………………………………………………………………………, tôi……………… ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ………., tỉnh/thành phố ……………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ……………………………………………………………………………………………………..và bên B là …………………………………………………………….…………….; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………(13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                              CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay