Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

bởi Luật Sư X
biên bản thanh lý

Việc thanh lý hợp đồng khi hợp đồng hết hạn hoặc hai bên tự thỏa thuận chấm dứt là một hành vi pháp lý cần thiết, đặc biệt là với hợp đồng thuê nhà, điều này thể hiện sự chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Sau đây Luật sư X xin được cung cấp mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất (đối với cá nhân)

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Các nội dung cần có:

Tất nhiên, việc đáp ứng được quy chuẩn một biên bản hợp pháp, thì các bên phải đảm bảo được nội dung trong biên bản đúng mục đích như tiêu đề. Bởi đây là biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, nên hợp đồng sẽ thường có: 

  • Thông tin về Bên thuê và Bên cho thuê ( Ngày, tháng, năm sinh, Chứng minh nhân dân, Địa chỉ thường trú,…) Thông tin người đại diện nếu có. 
  • Các điều khoản thỏa thuận ( ngày bắt đầu hợp đồng, ngày kết thúc, thỏa thuận bàn giao tài sản, cam kết tranh chấp và thời hạn có hiệu lực,..)

2. Mẫu biên bản 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố………………. chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm