Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

bởi Luật Sư X
thay đổi

Khi có thay đổi về hộ khẩu hoặc nhân khẩu như đăng ký thường trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú… thì công dân thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc này bằng phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và hướng dẫn bạn cách ghi phiếu báo một cách chính xác và đầy đủ nội dung nhất.

Nội dung tư vấn

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là gì?

 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) là mẫu giấy được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú…

2. Cách điền vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Yêu cầu khi ghi bản khai:

  • Chữ viết rõ ràng, cùng một loại mực, không viết tắt;
  • Không tẩy xóa,sửa chữa bản khai;
  • Ghi theo đúng hướng dẫn của chú thích.

Cách ghi thông tin như sau:

  • Phần thông tin về người viết phiếu báo: căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy tờ hộ tịch khác…

Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

Mục “Giới tính”: Nếu giới tính nam thì ghi là Nam, nếu giới tính nữ thì ghi là Nữ;

Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số chứng minh nhân dân và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);

Mục “Nơi thường trú”, “Địa chỉ chỗ ở hiện nay”: Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt);

  • Phần thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy tờ hộ tịch khác…

Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

Mục “Giới tính”: Nếu giới tính nam thì ghi là Nam, nếu giới tính nữ thì ghi là Nữ;

Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

Mục “Nguyên quán”: Ghi nguyên quán theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số chứng minh nhân dân và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);

Mục “Nơi thường trú”, và mục “Địa chỉ chỗ ở hiện nay”: Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt);

Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc hiện nay.

Mục “Họ và tên chủ hộ” và “quan hệ với chủ hộ”: 

Với trường hợp điều chỉnh nội dung hộ khẩu không thay đổi chủ hộ thì các bạn vẫn ghi thông tin chủ hộ như cũ, ghi rõ quan hệ với chủ hộ theo thực tế.
Trường hợp nhập khẩu, làm tạm trú nếu được sự đồng ý của chủ hộ thì các bạn ghi rõ họ tên chủ hfộ và quan hệ thực tế với chủ hộ.
Trường hợp có nhu cầu đăng ký thường trú, tạm trú thì các bạn ghi thông tin người đến đăng ký vào mục chủ hộ, mục quan hệ với chủ hộ ghi rõ là chủ hộ.

Mục “nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Tùy theo nhu cầu thực tế mà các bạn ghi cho chính xác. Ví dụ như đăng ký thường trú, tạm trú, tách sổ hộ khẩu, nhập khẩu cho con…

Mục “ý kiến của chủ hộ”: Ghi đồng ý hoặc không đồng ý.

 

 

3. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): ……………… 2. Giới tính:……….

3. CMND số:………….4. Hộ chiếu số:…………….

5. Nơi thường trú:………………………………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………….….

……………………….Số điện thoại liên hệ:……………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………..………. 2. Giới tính:……..

3. Ngày, tháng, năm sinh:…/…/….. 4. Dân tộc:…..5. Quốc tịch:………….

6. CMND số:………… 7. Hộ chiếu số:……………..

8. Nơi sinh:…………………………………………………..

9. Nguyên quán…………………………………………….

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………

11. Nơi thường trú:………………………………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………………

……… Số điện thoại liên hệ:…………………………

13. Họ và tên chủ hộ:….14. Quan hệ với chủ hộ:……..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…..

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

16. Những người cùng thay đổi:

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ với người có thay đổi
……, ngày….tháng….năm…….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày….tháng….năm…….
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):…………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm