Phụ lục hợp đồng là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng thương mại mới nhất

Hợp đồng thương mại là văn bản được ký kết giữa hai bên với nội dung là những thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng và giao kết hợp đồng thương mại, có thể tồn tại những điều khoản phức tạp và cần phải giải thích rõ ràng hơn nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng được diễn ra thuận lợi. Do đó, phụ lục hợp đồng lúc này đóng một vai trò quan trọng để làm rõ những điều khoản đó.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Phụ lục hợp đồng là gì

Căn cứ theo Điều 403 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về khái niệm hợp đồng lao động như sau:

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

 

Từ quy định nêu trên, thấy rằng phụ lục hợp đồng là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, là một bộ phận gắn liền với hợp đồng. Việc thiết lập phụ lục hợp đồng có thể diễn ra đồng thời với quá trình thiết lập và giao kết hợp đồng. Hoặc cũng có thế được thiết lập trong khi quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh nhu cầu cần làm rõ một hoặc một số điều khoản trong hợp đồng. Như vậy, phụ lục hợp đồng là một bộ phận phụ thuộc vào hợp đồng và có hiệu lực song hành cùng với hợp đồng. Một khi hợp đồng hết hiệu lực thì phụ lục hợp đồng cũng nghiễm nhiên hết hiệu lực.

Xét về mặt nội dung, tuy pháp luật có quy định chung rằng “nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng”. Nhưng cũng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ nội dung của phụ lục hợp đồng có sự độc lập tương đối so với nội dung của hợp đồng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 403). Điều này bắt nguồn từ thực tiễn trong việc triển khai thực hiện hợp đồng sẽ có thể phát sinh những điều kiện mới, trong những tình huống mới mà khi thương thảo và ký kết hợp đồng mà hai bên chưa lường hết được. Do đó, lúc này phụ lục hợp đồng là công cụ để hai bên thỏa thuận lại những điều khoản có nội dung khác so với hợp đồng. Và như vậy, nội dung của phụ lục hợp đồng sẽ có giá trị pháp lý nhằm sửa đổi những nội dung trái ngược trong hợp đồng hai bên đã ký kết trước đó.

Cũng cần lưu ý rằng, phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ là hai khái niệm có nội dung hoàn toàn khác nhau. Tuy chúng cùng mang một mục đích khi được thiết lập ra để thực hiện hợp đồng chính. Tuy nhiên, hợp đồng phụ có tính độc lập tương đối với hợp đồng chính. Hợp đồng phụ có hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng chính. Nó có thể phát sinh hiệu lực không cùng thời điểm với hợp đồng chính, tức là khi hợp đồng chính hết hiệu lực, thì hợp đồng phụ có thể vẫn còn hiệu lực.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng thương mại mới nhất

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: