Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội khi nào?

bởi Nguyễn Tài
Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

Nghỉ hưu là thuật ngữ dùng để miêu tả giai đoạn cuối của quá trình công tác, làm việc của một người khi họ đủ tuổi nghỉ hưu  Khi một người nghỉ hưu, họ không còn tham gia vào hoạt động lao động hoặc công việc như trước đây và thường được hưởng lợi từ các chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu và các quyền lợi khác. Vậy, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội là bao nhiêu? Hiện nay có thay đổi gì không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết “Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội” của LSX dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Văn bản hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2019
  • Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2019

Sĩ quan quân đội là ai?

Sĩ quan quân đội là cách gọi vắn tắt của Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng nòng cốt của và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đội ngũ sĩ quan quân đội đóng vai trò quan trọng trong công cuộc giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo đảm, bảo vệ nền an ninh quốc phòng. Tại Điều 1 VBHN Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2019 đã định nghĩa khái niệm sĩ quan quân đội như sau: 

“Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.”

Bên cạnh đó, công dân được tuyển chọn vào đội ngũ sĩ quan quân đội phải là công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan.

Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Tương tự như những người lao động thông thường, sĩ quan quân đội cũng có chế độ nghỉ hưu khi đã đến tuổi nghỉ hưu (cao tuổi). Tuy nhiên, công việc, nhiệm vụ của sĩ quan quân đội khá đặc thù nên điều kiện nghỉ hưu của những đối tượng này cũng có phần khác biệt so với người lao động. Tại Điều 36 VBHN Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2019 quy định về điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội như sau: 

“1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.”

Dẫn chiếu theo quy định về điều kiện nghỉ hưu tại Khoản 2 Điều 54 VBHN Luật Bảo hiểm xã hội 2019, điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước như sau: 

“2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

Theo những phân tích tại phần trên, hiện nay, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội sẽ thấp hơn 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu được quy định tại Bộ luật lao động 2019. Theo đó, mỗi năm, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội sẽ tăng lên đúng theo lộ trình mà Nhà nước đặt ra về tuổi nghỉ hưu. Căn cứ Khoản 2 Điều 54 VBHN Luật Bảo hiểm xã hội 2019 thì tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội được tính như sau: 

Trường hợp 1: Điều kiện lao động bình thường

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 57 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 55 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, đến hiện nay, năm 2024, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội là: 56 tuổi đối với nam và 51 tuổi 04 tháng đối với nữ. 

Trường hợp 2: Điều kiện lao động đặc biệt

Điều kiện lao động là một trong những trường hợp sau: 

– Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành);

– Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021)

Theo đó, sĩ quan có đủ 15 năm làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt thì được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại Khoản . 

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan trong trường hợp này là: lớn hơn hoặc bằng 51 tuổi đối với nam và 46 tuổi 04 tháng đối với nữ.

Trường hợp 3: Nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 VBHN Luật Bảo hiểm xã hội 2019, sĩ quan quân đội khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của VBHN Luật Bảo hiểm xã hội 2019 này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Những quyền lợi mà sĩ quan quân đội được hưởng khi nghỉ hưu

Chế độ nghỉ hưu là một hình thức phúc lợi xã hội mà sĩ quan quân đội được hưởng khi đáp ứng các điều kiện nghỉ hưu về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, số năm công tác, … và những điều kiện khác theo quy định. Có thể nói, chế độ nghỉ hưu được đặt ra để người lao động cũng như sĩ quan quân đội được nghỉ ngơi khi về già sau thời gian công tác. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 VBHN Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2019, sĩ quan quân đội khi nghỉ hưu được hưởng những quyền lợi sau đây: 

“a) Tính lương hưu sĩ quan quân đội trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này;

b) Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ;

c) Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;

d) Đ­ược chính quyền địa ph­ương nơi sĩ quan cư­ trú hợp pháp đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện để làm ăn sinh sống; trư­ờng hợp ch­ưa có nhà ở thì đ­ược bảo đảm nhà ở hoặc đất ở theo quy định của Chính phủ;

đ) Khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở quân y và dân y.”

Mời bạn xem thêm: 

Khuyến nghị

LSX tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ: 

LSX đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề Thay đổi tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tra cứu thông tin fquy hoạch Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp: 

Sĩ quan quân đội khi xuất ngũ mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì giải quyết như thế nào?

Khi sĩ quan quân đội xuất ngũ mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có thể lựa chọn một trong hai phương thức giải quyết như sau: 
– Rút bảo hiểm xã hội một lần;
– Đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu (nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Khi nào sĩ quan quân đội được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Theo quy định tại Điều 58 VBHN Luật Bảo hiểm xã hội 2019, sĩ quan quân đội được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu sĩ quan quân đội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

4/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm