Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình phổ biến vì nó giảm thiểu rủi ro cho người góp vốn và đồng thời tách bạch tài sản giữa thành viên góp vốn và của công ty. Một công ty TNHH 2 thành viên nếu muốn tạm ngừng kinh doanh thì cần phải cùng nhau họp để bàn ra ý kiến thống nhất. Vậy biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên gồm những nội dung nào, hãy theo dõi bài viết sau đây của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp mà các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà thành viên đã góp vào. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tối đa 50 thành viên và việc huy động vốn cũng hạn chế. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không thể huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần.

2. Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên là giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có nếu như công ty TNHH 2 thành viên muốn tạm ngừng hoạt động. Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những nội dung dưới đây:

CÔNG TY TNHH ………. 

Số:……./BB – HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………………..

 ( V/v: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh)

I. Thời gian, địa điểm:

Cuộc họp bắt đầu vào hồi 8h30 ngày ….. tháng ….. năm 2019, tại trụ sở của Công ty.

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Mã số doanh nghiệp:

– Điện thoại:                                     Fax:

II. Thành phần tham gia:

1. Bà:

Thành viên công ty sở hữu phần vốn góp ..000.000 đồng (….. đồng) chiếm …..% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận phần vốn góp số ……./CNVG – ….. cấp ngày …../……/……….

2. Ông:

Thành viên công ty sở hữu phần vốn góp…000.000 đồng (.. đồng) chiếm ..% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận phần vốn góp số ……./CNVG – …….. cấp ngày …../……/……….

Các thành viên công ty dự họp đủ chiếm 100% vốn điều lệ

III. Bầu chủ tọa, thư ký:

Các thành viên tham gia dự họp thống nhất bầu Bà ……… – Chủ tịch Hội đồng thành viên làm Chủ tọa điều hành cuộc họp và cử Ông …….. làm Thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung: 

Chủ tọa đưa ra các nội dung cuộc họp cần bàn bạc thảo luận và cho ý kiến về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các nội dung lần lượt được bàn bạc và biểu quyết như sau:

1. Tạm ngừng hoạt động như sau:

Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Ý kiến biểu quyết: 0

2. Biểu quyết: Hội nghị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, Thư ký cuộc họp phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.

Số phiếu phát ra là …… phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ của công ty là ……………… đồng (………………………). Mỗi phiếu tương ứng với 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) vốn góp.

Các thành viên công ty có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, cụ thể:

• Ông ……………………. có ……… phiếu, tương ứng với phần vốn góp ………………… đồng (……………………………)

• Bà …………………………… có ………….. phiếu, tương ứng với phần vốn góp …………………………… đồng (……………………………)

3. Kết quả: 

• Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

• Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu

• Số phiếu tán thành: ………… phiếu

• Số phiếu không tán thành: 00 phiếu

Kết quả: 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua nội dung tạm ngừng kinh doanh.

V. Kết thúc cuộc họp: Trước khi kết thúc cuộc họp, chủ tọa nêu lại các nội dung đã được hội nghị thống nhất thông qua việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên tham gia dự họp không có ý kiến gì thêm.

Biên bản được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe. Các thành viên Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này.

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chữ ký:_____________________

        …………………

Chủ toạ cuộc họp

Chữ ký:_____________________

        …………………..

Chữ ký của các thành viên dự họp

Chữ ký:_____________________

        …………………

Chữ ký:_____________________

        ………………….

Trên đây là mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: , ,