Mẫu yêu cầu bồi thường thiệt hại do oan sai

Nhiều vụ án xử oan,sai xảy ra để lại hậu quả rất lớn cho người bị thiệt hại. Mức bồi thường là bao nhiêu? quy định cụ thể như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2017 

Nội dung tư vấn:

1.  Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì?

Trong hoạt động quản lý hành chính và tố tụng, việc xảy ra sai sót từ phía cơ quan nhà nước nó có thể xảy ra xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Lúc này, trách nhiệm bồi thường sẽ được đặt ra và là quyền của người bị thiệt hại. Theo đó, văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là một căn cứ để yêu cầu bồi thường lại cho những thiệt hại mà người oan sai phải chịu. oan sai oan sai

2. Ai là người sẽ được bồi thường thiệt hại?

Cũng như quan hệ dân sự thì trách nhiệm bồi thường chỉ được đặt ra khi có thiệt hại. Bởi vậy nên, Với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do oan sai cũng sẽ chỉ được đặt ra trong những trường hợp có thiệt hại do quyết định bản án định tội sai, người lĩnh án/ nhận quyết định bị thiệt hại. Cụ thể, căn cứ theo Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2017 quy định những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thì sẽ được Nhà nước bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Các chủ thể được yêu cầu bồi thường thiệt hại là người bị thiệt hại hoặc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến người bị thiệt hại. Cụ thể: 

  • Người bị thiệt hại
  • Người thừa kế của người bị thiệt hại nếu người đó chết
  • Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại nếu luật quy định phải có người đại diện

Việc yêu cầu bồi thường có thể được thực hiện bởi người bị thiệt hại hoặc được ủy quyền bởi người bị thiệt hại. Được cụ thể hóa từ Điều 5 Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2017:

Điều 5. Quyền yêu cầu bồi thường

Những người sau đây có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường:

1. Người bị thiệt hại;

2. Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;

3. Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

4. Cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

3. Mẫu giấy yêu cầu đồi bồi thường thiệt hại

Nội dung ghi trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất phải nêu rõ các nội dung sau:

  • Họ tên, giấy tờ chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại
  • Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân quả của hành vi và hậu quả gây thiệt hại
  • Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường thiệt hại…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người yêu cầu bồi thường:  ……………………………………………………….

Giấy tờ chứng minh nhân thân: ………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):…………………………………………………………………………..

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

Là: ………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ:  (nếu có)

-……………………………………………………………………………………………………………….

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ gây thiệt hại:……………………..

– Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ:……………………………………………………………………………….

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung sau:

I. THIỆT HẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường như sau: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : ………………………………………………………………………………

3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …..……………………………………………………………………………………

4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………………………………………………………………………………………

5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………….

6. Các chi phí khác được bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………(đồng)

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………)

II. ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG (nếu có)

1. Kinh phí đề nghị tạm ứng

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị được tạm ứng kinh phí bồi thường đối với các khoản sau:

1.1. Thiệt hại về tinh thần

Số tiền đề nghị tạm ứng là:…………………………………………………………..đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):……………………………………………………………

1.2. Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh: (8)…………….

Số tiền đề nghị tạm ứng là:………………………………………………………….đồng.

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):…………………………………………………………….

1.3. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng: …..…………………………………….đồng.

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )

2. Thông tin người nhận tạm ứng kinh phí bồi thường:

– Họ và tên:……………………………………………………………………………………….

– Giấy tờ chứng minh nhân thân: ……………………………………………………………..

– Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………

– Phương thức nhận tạm ứng kinh phí bồi thường  ……………………………………..

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) ………….

2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có) ……………………………………………………..

3. Khôi phục quyền và các lợi ích hợp pháp khác (nếu có)………………………………………………….

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi ……… theo quy định của pháp luật.

…….. ngày … tháng … năm ……
Người yêu cầu bồi thường 

 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay