Phiếu thu thập thông tin dân sự mới nhất năm 2019

Luật sư X xin được cung cấp mẫu phiếu thu thập thông tin dân sự mới nhất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lí

  • Thông tư số 66/2015/TT-BCA

 

Nội dung

                                                                    Mẫu DC01 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày
15/12/2015

Tỉnh/thành                                                                  Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ:…………………………
phố:……………………………………………….                       Làng/phố:………………………………………
Quận/huyện/thị                                                          Xóm/số nhà:……………………………………………….
xã:…………………………………………………
Xã/phường /thị
trấn:………………………………………………

   PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. Họ, chữ đệm và tên khai
sinh(1):………………………………………………………………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………..
3. Giới tính: □ Nam  □ Nữ
4. Nơi đăng ký khai
sinh(2): …………………………………………………………………………………………..
5. Quê
quán(2): ……………………………………………………………………………………………………..
6. Dân tộc: …………………………………………………………………………………….
7. Tôn giáo: …………………………………………………………………………….
8. Quốc tịch(3): □ Việt Nam; Quốc tịch khác: ……………………………………..

9. Nhóm máu: □ O  □ A  □ B  □ AB

10. Tình trạng hôn nhân: □ Chưa kết hôn     □ Đã kết hôn      □ Ly hôn

11. Nơi thường trú(4): …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Nơi ở hiện tại(4): ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
13. Họ, chữ đệm và tên cha(1): ……………………………………………………………………………………………………
Quốc tịch: ………………………….. ……………………………………………………….
CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………
Số ĐDCN(5): …………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1): ………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………….. ……………………………………………………….
CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………
Số ĐDCN(5): …………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):
……………………………………………………. …………………………………………….
Quốc tịch: ………………………….. ……………………………………………………….
CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………
Số ĐDCN(5): …………………………………………………………………………………
Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có) (1): …………………
…………………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………….. ……………………………………………………….
CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………
Số ĐDCN(5): …………………………………………………………………………………

14. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1): ……………………………………………………
Quốc tịch: ………………………….. ……………………………………………………….
CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………
Số ĐDCN(5): …………………………………………………………………………………

15. Quan hệ với chủ hộ:………………………………………………………………….

16. Số hộ khẩu: ………………………………………………………………………………
Ngày khai:  ….. / ….. / ……
  Trưởng Công an                 Cảnh sát khu vực/                    Người khai
xã/phường/thị trấn                   Công an viên                   (Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Viết IN HOA đủ dấu. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh. (3) Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4) Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5) Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN), trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND.

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,