Thủ tục thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu mới nhất

Thông tin sai sót, có sự thay đổi thông tin trong sổ hộ hộ khẩu là căn cứ để thay đổi thông tin sổ hộ khẩu. Vậy, thủ tục thay đổi tông tin trong sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành gồm những thủ tục gì? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

 • Luật Cư trú 2006
 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Khi nào thì phải thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. 

Cuộc sống luôn có những sai sót, thủ tục hành chính cũng vậy. Dự liệu được sẽ có những sai sót trong thủ tục cấp sổ hộ khẩu thì Luật cư trú 2006 có quy định nếu có sai sót, chủ hộ có quyền được điều chỉnh, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Cụ thể, Điều 29 Luật cư trú 2006 có quy định như sau: 

Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

 

Theo đó, các trường hợp cụ thể sau thì chủ hộ có thể thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. 

 • Khi có thay đổi về: Chủ hộ, họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu;
 • Khi có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà;
 • Khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Thủ tục thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Căn cứ theo Luật Cư trú 2006 và Thông tư 36/2014/TT-BCA thì khi có nhu cầu thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì phải thực hiện chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu
 • Giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch (trường hợp thay đổi họ, tên…);
 • Ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ (trường hợp thay đổi chủ hộ);
 • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới (trường hợp chuyển chỗ ở mới).

 

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với tỉnh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết yêu cầu cho chủ hộ.
Lệ phí thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu: tại các địa phương khác nhau, có sự khác nhau về điều kiện kinh tế thì lệ phí làm thủ tục thay đổi thông tin hộ khẩu cũng có sự khác nhau và tùy theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

 

3. Thời hạn phải thực hiện thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. 

Việc yêu cầu thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu là quyền nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ. Khi có sự thay đổi từng loại thông tin thì chủ hộ phải thực hiện việc thay đổi thông tin trong thời hạn theo luật định. 

Cụ thể, căn cứ theo Điều 12 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về thời hạn thay đổi như sau:

 • Trường hợp có sự thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu trong vòng 30 ngày. 
 • Trường hợp có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu trong vòng 30 ngày. 
 • Trường hợp có sự chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh; trong cùng một huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu trong thời hạn 12 tháng. 

 

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!