Giám đốc bị đi tù, Công ty sẽ thế nào?

Giám đốc, người đại diện, chủ sở hữu của công ty đi tù hoặc truy tố hình sự thì công ty sẽ gặp những hệ quả gì? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Luật doanh nghiệp 2020.

Nội dung tư vấn

1. Giám đốc, người đại diện pháp luật bị đi tù, công ty cũng không ảnh hưởng

Trên thực tế, giám đốc, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật là những chức danh có thể bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo yêu cầu của chủ sở hữu, hội đồng quản trị. Việc một cá nhân giữ một chức vụ quản lý trong công ty bị truy tố, tạm giam sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và điều hành công ty, đây cũng là lý do và căn cứ để chủ công ty thay đổi hoặc bổ nhiệm cá nhân khác.

Tham khảo bài viết: người đại diện theo pháp luật là gì?

2. Chủ sở hữu, cổ đông công ty đi tù là vấn đề lớn

Chủ sở hữu công ty được hiểu là những thành viên góp vốn, trở thành cổ đông trong một công ty. Hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông không thể họp bàn để ra quyết định tước bỏ vai trò cổ đông của họ trong doanh nghiệp vì liên quan đến phần nghĩa vụ, quyền lợi luật định. Việc một hoặc nhiều cổ đông đi tù là điều hi hữu trên thực tế và ảnh hưởng lớn đến quản trị công ty nên Điều 78 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 78. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.
2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.
3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
4. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mất tích thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
5. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mà bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người đại diện.
6. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức mà bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.
7. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mà bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc chủ sở hữu công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì cá nhân đó không được hành nghề, làm công việc nhất định tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

Khi chủ sở hữu công ty bị tạm giam, chấp hành phạt tù … thì bắt buộc sẽ phải ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thời gian chấp hành án phạt. Tóm lại vấn đề thì giám đốc bị đi tù sẽ không ảnh hưởng nhiều nhưng nếu thành viên góp vốn hoặc cổ đông đi tù thì sẽ là vấn đề lớn của công ty.

Tham khảo bài viết: dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Hi vọng bài viết sẽ có X

 

Từ khóa: ,