Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?

bởi Ngọc Gấm
Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?

Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuấ lớn tại Việt Nam thường sẽ được gọi với tên gọi thân thương là doanh nghiệp chế xuất. Các doanh nghiệp này phần lớn được người dân Việt Nam biết đến là các công ty, tập đoàn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Vậy pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?

Để giải đáp thắc mắc về câu hỏi này, LSX mời bạn xem qua bài viết sau.

Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?

Doanh nghiệp chế xuất là thuật ngữ pháp luật dùng để chỉ những doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất hoặc khu kinh tế, khu công nghiệp. Khu chế xuất là một khu được nhà nước Việt Nam quy hoạch tổng thể gồm chủ yếu là các công ty sản xuất hàng hóa phục vụ cho việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Chính vì thế các doanh nghiệp chế xuất cũng là các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp chế xuất 2023 như sau:

“21. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

20. Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.”

Đặc điểm của doanh nghiệp chế xuất

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp chế xuất hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã có những quy hoạch và quy định riêng dành cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng hoạt động này. Tổng quan cách nhận diện các công ty, doanh nghiệp chế xuất thường sẽ được có tường cao bao quanh, có bảo vệ nghiêm ngặt và được xây dựng tổng quan một cách kiên cố.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp chế xuất 2023 như sau:

“6. Doanh nghiệp chế xuất được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan và đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Việc bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất phải bảo đảm ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác;

b) Hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động chế xuất và các hoạt động kinh doanh khác;

c) Không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?
Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?

Các ưu đãi thuế của doanh nghiệp chế xuất

Lợi thế của các doanh nghiệp chế xuất thường sẽ là các ưu đãi về mặt đầu tư và về các chính sách thuế của Việt Nam về mặt lâu dài. Bởi đây là các doanh nghiệp lớn có thẻ thu hút được một lượng lao động lớn trong nước nên thường các doanh nghiệp này sẽ được các ưu đãi về thuế và chủ yếu là về thuế quan. Thời điểm được ưu đãi thuế sẽ được tính từ lúc các doanh nghiệp đó có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi của doanh nghiệp chế xuất 2023 như sau:

“3. Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 2023

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 2023 hiện nay được quy định khá rõ ràng và chi tiết tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Chính vì thế nếu doanh nghiệp nào muốn công ty của mình được phát triển trong các khu chế xuất thì có thể tham khảo các quy định về việc thực hiện thủ tục thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất. Các hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất chủ yếu hiện nay chính là xoay quanh vấn đề Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 2023 như sau:

“1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp chế xuất đồng thời với thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Trường hợp thành lập doanh nghiệp chế xuất không đồng thời với thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt doanh nghiệp chế xuất, hồ sơ gồm: các tài liệu về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm này đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Trường hợp dự án đầu tư của nhà đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Một vài lưu ý quan trọng đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất

Các doanh nghiệp trong khu chế xuất phải đặt biệt lưu ý các vấn đề có liên quan đến việc trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi thông thương các doanh nghiệp khu chế xuất sẽ không được bán các loại hàng hóa của họ vào trong thị trường Việt nam trừ một số trường hợp luật định nên khi thành lập doanh nghiệp bạn phải lưu ý về trường hợp này.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất như sau:

“4. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản này và các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan như sau:

a) Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định áp dụng đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế;

b) Vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của người lao động làm việc tại doanh nghiệp chế xuất không phải thực hiện quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng được lựa chọn thực hiện hoặc không phải thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam;

c) Doanh nghiệp chế xuất được bán, thanh lý vào thị trường nội địa tài sản đã qua sử dụng và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.”

Thông tin liên hệ:

Vấn đề Doanh nghiệp chế xuất là gì theo quy định?” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Quy định xây dựng doanh nghiệp chế xuất?

Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Công ty chế xuất được phép mở chi nhánh hay không?

Doanh nghiệp chế xuất được thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp để thực hiện hoạt động chế xuất. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất quy định tại Điều này nếu thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều này.

Công ty chế xuất có được bán hàng nội địa?

Doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường nội địa. Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm