Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng như thế nào?

bởi LeDuyPhuong
Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng như thế nào?

Nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng rất hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Vậy sau đây là hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Cùng Luật sư X tìm hiểu về “Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng như thế nào?” qua bài viết sau đây

Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được đề ra tại Hội nghị hợp nhất của tổ chức Cộng sản trong nước có ý nghĩa như Đại hội để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản triệu tập và chủ trì, cùng với sự tham dự chính thức của hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (06/1929); 02 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng (10/1929) và một số đồng chí Việt Nam hoạt động ngoài nước.

– Hội nghị họp bí mật ở nhiều địa điểm khác nhau trên bán đảo Cửu Long, từ ngày 06/06 – 07/02/1930, đã thảo luận quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất trí thông qua 07 tài liệu, văn kiện, trong đó có 04 văn bản:

  • Chính cương vắn tắt của Đảng.
  • Sách lược vắn tắt của Đảng.
  • Chương trình tóm tắt của Đảng
  • Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hợp thành nội dung Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tất cả các tài liệu, văn kiện nói trên đều do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo dựa trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối Đại hội VI (1928) của Quốc tế Cộng sản; nghiên cứu các Cương lĩnh chính trị của những tổ chức cộng sản trong nước, tình hình cách mạng thế giới và Đông Dương.

Dù là vắn tắt, tóm tắt, song nội dung các tài liệu, văn kiện chủ yếu của Hội nghị được sắp xếp theo một logic hợp lý của một Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Hoàn cảnh lịch sử cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết; và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất; chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam.
Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản gửi những người Cộng sản Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương; yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản.
Nhận được tin về sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc. Người chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng, tại Hương Cảng, Trung Quốc.
Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt Đảng, Chương trình tóm tắt Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện này đã hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam; là: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”
Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
– Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông.
– Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn ( như công nghiệp, vận tải, ngân hang, v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp; để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật này làm 8 giờ.
– Về văn hóa – xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền, v.v.; phổ thông giáo dục theo công nông hóa
– Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày; và phải dựa vảo hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng; đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến; phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền; và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực; và ảnh hưởng của bọn tư sản quốc gia; phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản; trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng; thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng lập hiến, v.v.) thì phải đánh đổ.
– Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản; phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình; phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng; trong khi liên lạc với các giai cấp; phải rất cẩn thận; không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp.
– Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của  Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp nhất các tổ

Ý nghĩa lịch sử của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được; ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng; về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX; mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam.
Việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới; đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào; sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc; dân chủ và tiến bộ xã hội.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, quy định tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu…của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Cương lĩnh ra đời là sự thống nhất các văn bản nào?

Hội nghị họp bí mật ở nhiều địa điểm khác nhau trên bán đảo Cửu Long, từ ngày 06/06 – 07/02/1930, đã thảo luận quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất trí thông qua 07 tài liệu, văn kiện, trong đó có 04 văn bản:
Chính cương vắn tắt của Đảng.
Sách lược vắn tắt của Đảng.
Chương trình tóm tắt của Đảng
Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý nghĩa lịch sử của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX; mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm