Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty cổ phần

Hiện nay, ngày càng nhiều công ty cổ phần lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định để dễ dàng khôi phục lại. Một trong những giấy tờ bắt buộc của hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chính là quyết định tạm ngừng. Vậy mẫu quyết định tạm ngừng gồm những nội dung nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Thế nào là công ty cổ phần?

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, ta thấy được những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần như sau:

Điều 110. Công ty cổ phần.

“1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  1. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  2. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  3. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợvà nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  4. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
  5. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  6. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

Từ những điều nêu trên, có thể thấy cổ đông của công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn và vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần.

  1. Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty cổ phần

Quyết định tạm ngừng là một văn kiện vô cùng quan trọng trong quá trình làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Một mẫu quyết định tạm ngừng của công ty cổ phần được quy định bởi những nội dung dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN…………

Số: ………./QĐTN

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng…….năm 20..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.

                                                            QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: 
Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu quyết định tạm ngừng của công ty cổ phần. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,