Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên

Hiện nay, tạm ngừng kinh doanh là hình thức phổ biến mà nhiều loại hình công ty lựa chọn, trong đó có cả công ty TNHH 1 thành viên. Việc tạm ngừng kinh doanh giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian mà không cần phải giải thể. Một bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên luôn có quyết định tạm ngừng kinh doanh. Vậy nội dung cơ bản của quyết định này gồm những phần nào? Theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X để biết thêm thông tin bạn nhé!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên là công ty có 1 thành viên. Thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Căn cứ luật định, chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Cụ thể, điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Mặc dù cùng là do 1 chủ sở hữu thành lập và vận hành, tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc huy động vốn có phần hạn chế hơn so với công ty cổ phần, bởi lẽ, công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

2. Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên

Quyết định tạm ngừng là giấy tờ chủ chốt và đóng vai trò quan trọng trọng hồ sơ tạm ngừng. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên:

CÔNG TY TNHH…………

Số: ………./QĐTN

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng…….năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH………………..

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH……………………;;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.
                        QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

………………………………

……………………………………………….

Trên đây là mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,