Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014 mới nhất

bởi NguyenTriet

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp cần thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp đầy đủ và chính xác. Một trong những báo cáo quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là báo cáo tài chính. Đây là văn bản áp dụng trong nhiều vấn đề pháp lý. Đi kèm với báo cáo tài chính là mẫu thuyết minh tài chính, nhưng khác với báo cáo tài chính được ban hành mẫu kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, thì bản thuyết minh báo cáo chỉ được có hướng dẫn lập và trình bày. Bài viết sau đây cung cấp mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Căn cứ:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Theo quy định khoản 1 Điều 115 Thông tư 200 thì bản thuyết minh báo cáo tài chính là văn bản không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Đồng thời, bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính. 

Như vậy, trong chế độ kế toán của doanh nghiệp, bản thuyết minh báo cáo tài chính là văn bản không thể thiếu, đặc biệt là trong hệ thống báo cáo của doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc lập và trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính

Theo hướng dẫn của Thông tư 200, bản thuyết minh báo cáo tài chỉnh phải được lập và trình bày theo một số nguyên tắc sau:

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính luôn đi kèm với báo cáo tài chính, với mỗi loại báo cáo tài chính khác nhau trong hệ thống báo cáo của doanh nghiệp cần phải lập một bản thuyết minh báo cáo tài chính tương ứng, kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của Chuẩn mực kê toán và các quy định hướng dẫn có liên quan. Nghĩa là, bản thuyết minh báo cáo cần phải chính xác về cả mặt hình thức lẫn nội dung.
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng; trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu); cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

3. Cơ sở lập và nội dung Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cần được lập một cách chính xác và rõ ràng minh bạch thì nó phải được lập dựa trên các căn cứ sau:

 • Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
 • Sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
 • Tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Những nội dung cần có của bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 • Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trinh bày trong Báo cao kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Những thông tin khác

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm