Muốn thôi quốc tịch Việt Nam làm những thủ tục gì?

Hiện nay có rất nhiều vì một số lý do mà có ý định muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Vậy họ cần tiến hành những thủ tục gì để xin thôi quốc tịch Việt Nam. Với bài viết này, Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Căn cứ:

 • Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.
 • Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
 • Thông tư số 282/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

Nội dung tư vấn:

1. Những trường hợp nào được thôi quốc tịch Việt Nam?

Khoản 1 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về căn cứ thôi quốc tịch Việt Nam như sau:

Điều 27. Căn cứ thôi quốc tịch Việt Nam

1. Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, việc xin thôi quốc tịch Việt Nam dựa trên nguyện vọng của mỗi người, đây là quyền của mỗi công dân. Một công dân được xin thôi quốc tịch Việt Nam khi người đó có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài.

2. Những trường hợp nào chưa được thôi quốc tịch Việt Nam?

Việc xin thôi quốc tịch Việt Nam là quyền của mỗi công dân, tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc vào một trong các trường hợp dưới đây thì người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam:

Việc quy định các trường hợp chưa được thôi quốc tịch Việt Nam nhằm mục đích đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với quốc gia.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định trường hợp không được thôi quốc tịch Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam;
 • Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.

3. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước xin thôi quốc tịch Việt Nam cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;
 • Bản khai lý lịch;
 • Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: Đó có thể là bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;
 • Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;
 • Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 13 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải lập thành 3 bộ, được lưu trữ tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

4. Trình tự thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần có trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

 • Nếu người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú.
 • Trường hợp người đó đang cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin thôi quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu thấy hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ghi vào Sổ thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, đồng thời cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và phải được đóng dấu treo của Sở Tư pháp.

Bước 3: Tiến hành giải quyết yêu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam

 • Đăng thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm:
  • Đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Thông báo trên Trang thông tin điện tử phải được lưu giữ trong thời gian ít nhất 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.
  • Đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của mình. Thông báo trên Trang thông tin điện tử phải được lưu giữ trên đó trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

 • Xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam:
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam;
  • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam;
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.
 • Thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.
 • Bộ Tư pháp kiểm tra hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Công dân chính thức chấm dứt quốc tịch Việt Nam kể từ ngày có quyết định cho phép thôi quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước.

Như vậy, thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền về yêu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam là 75 ngày.

5. Lệ phí giải quyết yêu cầu xin thôi quốc tịch Việt Nam

Căn cứ theo Điều 4 thông tư số 282/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch thì lệ phí xin thôi quốc tịch Việt Nam là 2.500.000 đồng/trường hợp.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay