Tờ khai cải chính hộ tịch

Giấy tờ về nhân thân (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân,…) có lẽ là loại giấy tờ đi cùng ta suốt cuộc đời. Tuy nhiên, do một vài nguyên nhân khách quan, thông tin trên giấy tờ có thể bị sai. Khi đó, thủ tục “cải chính hộ tịch” sẽ là một bước quan trọng cho cá nhân muốn sửa sai cho giấy tờ của mình. Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật hộ tịch 2014;
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP

Nội dung tư vấn

1. Khi nào thì phải cải chính hộ tịch 

Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, xuất phát từ lỗi sai do công chức trong quá trình làm công tác hộ tịch hoặc do người yêu cầu đăng ký hộ tịch, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cải chính hộ tich bằng việc sử đổi thông tin bị sai sót. 

Phạm vi thay đổi hộ tịch

 • Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
 • Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Theo đó, Việc cải chính hộ tịch chỉ được thực hiện trong phạm vi thay đổi họ, chữ đệm, tên cá nhân khai sinh và thông tin cha mẹ khi được nhận làm con nuôi

2. Thủ tục đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch. 

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Mẫu đơn “Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch như sau”:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:(4)…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc…………………………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………….  …………

Giới tính:…………….Ngày, tháng, năm sinh  ……………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………….Quốc tịch………………………………….

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký(5)……………………………………… ngày……… tháng ……… năm ……………. tại số: ………. Quyển số:…………………………. của ………………………………………………

Từ:.(6)…………………..………………………………………………………………………………………………….

Thành:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………………………………………. , ngày ……….  tháng ………  năm ………..                             

     Người yêu cầu
Ký, ghi rõ họ, chữ đệm,

       

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Trong đó: Các chi tiết đánh số thứ tự 1,2,3 là: 

1. Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế 

4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ, tên đệm,…)

5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10 quyển số 01/2015 của UBND xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Bá Văn thành Nguyễn Bá Võ;

                                          

Bước 2: Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: Chờ nhận thông báo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

 

3. Nộp tờ khai cải chính hộ tịch ở đâu?

Khi có nhu cầu cải chính hộ tịch, tùy theo từng trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cũng khác nhau, cụ thể: 

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây
 • Nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch  cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

 

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Xem thêm:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,