Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2TV như thế nào?

Thành lập công ty là một thủ tục khá phức tạp, bạn đang có dự định thành lập công ty? Bạn chưa biết nên chọn loại hình kinh doanh nào phù hợp và đang băn khoăn về mô hình của từng loại công ty. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X về Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 2TV để có sự lựa chọn đúng đắn.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1.Khái niệm Công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại điều 47 – Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là Doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên của Công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi (50) người;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp2014 – Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có số lượng thành viên không vượt quá 50 người và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp.

2. Đặc điểm của Công ty TNHH 2 thành viên

2.1. Về thành viên

Công ty phải có ít nhất hai thành viên và có tối đa không qúa 50 thành viên. Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong thực tế, các thành viên công ty TNHH thường có mối liên hệ mật thiết với nhau về nhân thân.

2.2. Về Vốn điều lệ

Sự khác biệt cơ bản giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần thể hiện ở đặc điểm về cấu trúc vốn. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có cấu trúc vốn “đóng”. Vốn điều lệ của công ty không nhất thiết phải chia thành những phần có giá trị bằng nhau và không được thể hiện dưới hình thức cổ phần. Việc chuyển nhượng vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị hạn chế bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong Công ty (Điều 52, 53, 54 – Luật Doanh nghiệp 2014. Đặc điểm này của công ty TNHH cho phép các thành viên có thể ngăn chặn sự thâm nhập của người bên ngoài công ty bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng vốn. Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu không được quyền phát hành cổ phần.

2.3.Về tư cách pháp lý

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các thành viên của Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty (TNHH). Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi tài sản của công ty.

3. Ưu và nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm:

Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Nhược điểm:

Do các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm hữu hạn trong số phần vốn đã góp của mình. Nên uy tín của công ty trước đối tác, bán hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.

Số lượng thành viên giới hạn trong công ty là 50 người. 

4. Về cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có:

 • Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Ban kiểm soát (không bắt buộc đối với công ty có ít hơn 11 thành viên).

(Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2014)

Như vậy, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 2TV trở lên có 2 cấu trúc:

 • Thứ nhất, công ty sẽ có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và không có Ban kiểm soát. Cấu trúc này chỉ được áp dụng đối với công ty có từ 2 đến 11 thành viên và lựa chọn không thành lập Ban kiểm soát;
 • Thứ hai, công ty sẽ bao gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Mô hình này bắt buộc áp dụng đối với công ty có 11 thành viên trở lên; đối với công ty từ 2 đến 11 thành viên thì có thể lựa chọn thành lập Ban kiểm soát.

Trong các cấu trúc quản lý trên, quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận quản lý công ty được quy định cụ thể như sau:

 • Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty. Hội đồng thành viên hoạt động không thường xuyên, thực hiện chức năng thông qua cuộc họp và ra quyết định các vấn đề quan trọng của công ty trên cơ sở biểu quyết của các thành viên tại cuộc họp.
 • Chủ tịch hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên.
 • Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty.

Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp  tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: