Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không?

Giám đốc công ty là người điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty. Có thể thấy vai trò quản lý quan trọng của Giám đốc đối với hoạt động của công ty. Vậy Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Giám đốc công ty là ai?

Giám đốc công ty là một trong những người quản lý của doanh nghiệp (khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).

Giám đốc công ty có thể được hình thành do:

 • Được bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động với Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Điểm đ khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của Doanh nghiệp nhà nước (khoản 1 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Được bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Được bầu bởi Hội đồng thành viên Công ty hợp danh kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác (khoản 1 Điều 177).
 • Ký kết hợp đồng lao động với Chủ doanh nghiệp tư nhân (khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014).

Giám đốc công ty có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty. Tùy vào những loại hình doanh nghiệp khác nhau mà nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định là khác nhau nhưng tựu chung lại thì Giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có các quy định khác
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ trường hợp chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần, Chủ tịch công ty, TNHH một thành viên, Chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân,…
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ thể khác
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty
 • Trình báo cáo kết quả tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Chủ sở hữu doanh nghiệp,…
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Tuyển dụng lao động
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động.

Cũng như quyền và nghĩa vụ của giám đốc, thì yêu cầu và điều kiện để trở thành giám đốc của mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau là khác nhau. Nhưng nhìn chung, để được bổ nhiệm hay tuyển dụng giữ chức vụ làm giám đốc thì người được bổ nhiệm hay tuyển dụng đó phải:

 • năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Giám đốc công ty có được ra nước ngoài sinh sống không?

Quyền ra nước ngoài sinh sống là một trong những quyền của công dân trong việc tự quyết nơi mình ở. Giám đốc của một doanh nghiệp cũng bình thường như các công dân khác. Do vậy, Giám đốc công ty có quyền ra nước ngoài sinh sống. 

Tuy nhiên, trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, để đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra bình thường, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng như các cá nhân, tổ chức khác thì pháp luật có quy định: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền” (khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014).

Theo quy định trên, nếu Giám đốc là người duy nhất đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì giám đốc phải cư trú tại Việt Nam. Hay nói cách, khác Giám đốc không thể sinh sống tại nước ngoài nếu là người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi! Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Luật sư doanh nghiệp Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Từ khóa: , ,