Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2019

bởi Luật Sư X

Ngày nay việc mở rộng của các dự án xây dựng dẫn đến giao dịch mua bán đất đai phát sinh ngày một nhiều, đi kèm với đó là các yêu cầu chặt chẽ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm định giá và tiến hành các thủ tục trong cấp phép xây dựng. Dưới đây, Luật sư X xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin cấp phép

Cho đến thời điểm hiện tại thì pháp luật hiện hành vẫn chưa đưa ra được một khái niệm cụ thể về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quy định hiện hành trường hợp công dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công dân thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với chính sách quy hoạch đất đai của địa phương.

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
  • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
  • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
  • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

 

2. Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 ……………….

1. Người xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất: …………………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2): ……………………………………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: 3  ……………………………………………………………………………………………………..

7. Thời hạn sử dụng: ……………………………………………….…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/ tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Khuyến nghị

1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm