Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên

Khi không muốn làm một việc nào đó mà lại nhờ vả người khác, bên A có thể ủy quyền cho bên B. Giấy ủy quyền được đánh giá là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng. Vậy giấy ủy quyền trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những nội dung nào, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 2 thành viên được quy định như thế nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp mà các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà thành viên đã góp vào. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tối đa 50 thành viên và việc huy động vốn cũng hạn chế. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không thể huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần.

2. Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên

Trong trường hợp chủ sở hữu của công ty không thể thực hiện thủ tục này, giấy ủy quyền – văn bản ủy quyền sẽ là một trong những giấy tờ pháp lý bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu giấy ủy quyền cho công ty TNHH 2 thành viên:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20..

GIẤY ỦY QUYỀN

1.Bên uỷ quyền (Bên A): 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Mã số DN:

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật:         Chức danh:

2. Bên được uỷ quyền (Bên B): 

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

NỘI DUNG UỶ QUYỀN

1.Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc liên quan đến thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: Nộp hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ, nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền có giá trị từ ngày hoàn thiện hồ sơ hợp lệ đến khi công việc uỷ quyền kết thúc.

3. Cam kết chung: Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do Bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình được thực hiện.

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền,nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc xác lập Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,