Mẫu tờ trình cấp trên mới nhất

Là một nhân viên, khi có kiến nghị, đề xuất hay đơn giản là báo báo công việc, cấp dưới phải viết tờ trình cho cấp trên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỹ năng viết một tờ trình có sức thuyết phục với sếp. Hãy tham khảo thông qua bài viết sau của Luật sư X.

Nội dung tư vấn

1. Kỹ năng viết tờ trình.

Cũng giống như soạn thảo các văn bản thông dụng khác, một tờ trình phải được soạn có bố cục và nội dung rõ ràng, theo mẫu. Để có một tờ trình chuẩn mẫu như vậy, bạn phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, về nội dung tờ trình. 

  • Cần phải nêu rõ những căn cứ cho nhu cầu cần thiết của đề xuất
  • Các chủ đề xin phép phải rõ ràng, cụ thể
  • Kiến nghị phải hợp lý
  • Nội dung phải có tính logic.

Thứ hai, bố cục tờ trình: Tờ trình nên được thiết kế thành bố cục rõ ràng gồm 3 phần:

Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình duyệt: Lý do nêu phải ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Cách hành văn phải thể hiện được tính cấp bác, nhu cầu và thực tế hòi hỏi việc mình đề xuất. 

Phần 2: Nếu rõ các nội dung đề xuất, kèm theo những phương án, phân tích và chứng minh tính khả thi của phương án đó. Ngôn ngữ trình bày cần phải được phân tích rõ ràng, cụ thể để tạo tính thuyết phục.Nêu ra các số liệu, thông tin để chứng minh phương án. 

Phần 3: Kiến nghị cho cấp trên và yêu cầu phê chuẩn phương án. Đây là phần kết thúc vấn đề. Các phương án yêu cầu phê chuẩn phải được sắp xếp hợp lý theo trình tự thời gian hoặc không gian. 

Các kiến nghị phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, luận chứng phải chặt chẽ, nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. Bên cạnh đó, tờ trình có thể được đính kèm các bản phụ lục để minh họa. Đây là phương án sẽ được cấp trên duyệt nên phải đảm bảo được đề xuất bạn có tính khả thi. 

 

2. Mẫu tờ trình.

Luật sư X cung cấp cho bạn đọc mẫu tờ trình mới nhất 2019: 

TÊN CƠ QUAN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ______________                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:……. /TTr                                                          

 

                                                 …………….. , ngày …… tháng …… năm 20……

 

TỜ TRÌNH

Về                                  

Kính gửi:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:                                                                                           

– Như trên                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                                                                           (Ký tên đóng dấu)

– Lưu

 

 

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: