Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế hay không?

Doanh nghiệp của ban đang kinh doanh không hiệu quả? Bạn tạm ngưng họat động kinh doanh. Bạn muốn tìm hiểu về tạm ngưng họat động kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề.

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Căn cứ theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh thì có 2 trường hợp tạm ngừng kinh doanh như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Lưu ý:

 • Khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.
 • Nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

2. Tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ kê khai thuế?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC  quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

 

Tức là : 

 • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh như thuế GTGT, thuế TNCN.
 • Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh trọn năm dương lịch tức là nghỉ từ ngày 01/01/năm đến ngày 31/12/năm thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch tức là thời gian tạm ngừng kinh doanh  là một vài tháng trong năm đó hoặc thời gian tạm ngừng kinh doanh liên quan đến 2 năm dương lịch thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Hồ sơ quyết toán thuế được quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, bao gồm:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Các loại thuế khác phải quyết toán cuối năm ( nếu có)Nếu tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính (Ví dụ từ 01/01 -> 31/12), không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

 

Ví dụ: ngày 10/12/2018 Công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 ( trọn năm tài chính hoặc dương lịch) thì năm 2019 công ty A :

 • Không phải nộp thuế môn bài năm 2019
 • Không phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNCN,TNDN.
 • Không phải nộp báo cáo tài chính năm 2019.

 

Ví dụ: ngày 10/12/2018 công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2019 đến ngày 30/07/2019 thì công ty A:

 • Nộp thuế môn bài cho nửa năm 2019 ( Do thuộc 06 tháng cuối năm)
 • Nộp các tờ khai từ tháng 8/2019- 12/2019, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì phải nộp lệ phí môn bài, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN…

Ví dụ: Ngày 10/2/2018 công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2018 đến ngày 28/02/2019 ( không trọn năm tài chính hoặc dương lịch) thì công ty A:

Năm 2018:

 • Nộp thuế môn bài cho cả năm 2018
 • Nộp tờ khai thuế các tháng 1/2018, tháng 2/2018. báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

 

Năm 2019:

 • Nộp thuế môn bài cho cả năm 2019( do thuộc 6 tháng đầu)
 • Nộp tờ khai thuế các tháng từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019, báo cáo tài chính và quyêt toán thuế cuối năm.

Hy vọng bài viết trên đem lại những thông tin hữu ích cho quý độc giả.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: