Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục liên quan đến thuế là thủ tục không thể tách rời trong hoạt động của các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp sẽ có những thay đổi về thông tin trụ sở, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… để phù hợp với hoạt động kinh doanh. Những thông tin này sẽ có ảnh hưởng đến thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế

a. Đối tượng thực hiện thủ tục

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì những chủ thể sau sẽ thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 • Các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.

b. Trình tự thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

Đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hồ sơ gồm:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm Thông tư 95/2015/TT-BTC.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm Thông tư 95/2015/TT-BTC.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm Thông tư 95/2015/TT-BTC để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý:

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

 • Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
  • Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 
  • Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:
   • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư
   • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
  • Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
   • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư
   • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (nếu có)
   • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
 • Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến
  • Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
   • Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2015/TT-BTC do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;
   • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
   • Cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh): Hồ sơ thay đổi thông tin địa chỉ tương tự như hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nộp thuế nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Thời hạn nộp hồ sơ là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về thông tin đăng ký thuế.

Lưu ý: Đối với tường hợp nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế. Các giấy tờ đã được cấp trước đó không còn hiệu lực.
 • Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì trong vòng 10 ngày cơ quan thuế sẽ cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý sau khi thực hiện thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký thuế vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: