Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Công ty hợp danh là một trong năm loại hình doanh nghiệp phổ biến được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp năm 2014. Vậy công ty hợp danh có tư cách pháp nhân hay không?

Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn
1. Công ty hợp danh là gì? Thế nào là tư cách pháp nhân?
Công ty hợp danh theo Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 là loại hình công ty với số lượng thành viên ít nhất là 02 thành viên hợp danh và là chủ sở hữu chung của công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung. Cơ cấu công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các nghĩa vụ của công ty, thành viên góp vốn là thành viên không bắt buộc và nếu có chỉ chịu trách nhiệm các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp. 

Điều 172. Công ty hợp danh
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Pháp nhân là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng trong pháp luật về kinh tế. Đây là một thực thể mang tính tập thể, có tư cách pháp lí độc lập, được thành lập theo quy định của pháp luật để nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật. Khi ký kết một văn bản pháp luật do một tổ chức không có tư cách pháp nhân thực hiện thì văn bản đó được xem là không có hiệu lực. Căn cứ Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 thì muốn trở thành một pháp nhân thì tổ chức đó phải đáp ứng 4 điều kiện sau:

  • Được thành lập theo quy định của pháp luật Dân sự, pháp luật Doanh nghiệp,…
  • Có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh.
  • Có tài sản độc lập, tách riêng với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
  • Nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Điều 74. Pháp nhân
1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?
Như vậy, luật Doanh nghiệp 2014 tại khoản 2 điều 172 khẳng định là công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân cụ thể bởi có những đặc điểm sau:

  • Được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
  • Có cơ cấu bao gồm Hội đồng thành viên là các thành viên hợp danh, trong đó bầu 01 người làm chủ tịch thành viên hợp danh, đồng thời kiêm tổng giám đốc, giám đốc.
  • Có tài sản độc lập giữa các thành viên với công ty hợp danh.
  • Thành viên hợp danh nhân danh công ty tham gia các hoạt động kinh doanh.

Điều 172. Công ty hợp danh

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Như vậy công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay