Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến trong thời gian gần đây. Nhưng khác với một số loại hình doanh nghiệp khác, nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là từ tài sản của một cá nhân duy nhất. Vậy, doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện để được công nhận là một pháp nhân hay không ? 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Những điều kiện để đươc coi la một pháp nhân

Theo bộ luật dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân cần phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

Điều 74: Pháp nhân 

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Những điều kiện này cần song song và đáp ứng đủ. Doanh nghiệp thiếu 1 trong 4 điều điều kiện này thì vẫn không được coi là có tư cách pháp nhân.

2. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân 

Như quy định ở trên, một tổ chức để được công nhận là một pháp nhân cần phải đáp ứng đủ cả 4 điều kiện về điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức, tính độc lập về tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân mới chỉ đáp ứng được 2/4 điều kiện trên. Cụ thể 

  • Điều kiện thành lập : Việc thành lập doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 
  • Điều kiện về cơ cấu tổ chức : Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo quy định của Điều 185 Luật doanh nghiệp ” Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh” 
  • Điều kiện về tính độc lập của tài sản và trách nhiêm thực hiện nghĩa vụTheo quy định tại khoản 1 điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 “doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọt hoạt động của doanh nghiệp”. Theo quy định này, nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của chủ sỡ hữu doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm số vốn đầu tư bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn; chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình chứ không chỉ dừng lại ở số vốn đăng ký đầu tư như những loại hình doanh nghiệp khác. Như vậy, tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập đối với tài sản của cá nhân, pháp nhân khác. Vì thế, doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng được điều kiện này. 
  • Điều kiện về việc Nhân danh mình tham gia quan hệ một cách độc lập: Theo khoản 3 điều 185 luật doanh nghiệp quy định “ Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.” Điều này có nghĩa khi tham gia các quan hệ tranh tụng tại Tòa, chủ doanh nghiệp sẽ nhân danh mình với tư cách nguyên đơn, bị đơn, là người có nghĩa vụ hoặc quyền lợi liên quan trong các tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mà không phải là nhân danh doanh nghiệp tư nhân đó. Vì thế, điều kiện này doanh nghiệp tư nhân cũng không đáp ứng được. 

Qua phân tích về 4 điều kiện trên, có thể khẳng định, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Đây cũng là điểm khác biệt của loại hình doanh nghiệp này đối với công ty cổ phần, công ty TNHH 1 TVcông ty TNHH 2 TV, công ty hợp danh.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: