Kê khai thuế sai bị xử phạt thế nào?

Kê khai thuế là nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế phải thực hiện khi nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng,… Người nộp thuế bắt buộc phải kê khai đúng hạn, kê khai đúng chi phí tính thuế… với cơ quan thuế theo quy định pháp luật nếu không người đó sẽ bị xử phạt. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mức phạt đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình khi kê khai thuế sai.

Căn cứ pháp lý

  • Luật quản lý thuế 2006.
  • Thông tư số 166/2013/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Kê khai là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế:

Thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Thuế là nguồn thu ngân sách của Nhà nước và sẽ được dùng để chi cho phát triển kinh tế xã hội. Vì tầm quan trọng của thuế đối với nhà nước nên Hiến pháp 2013 quy định như sau:

Điều 47  

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

Theo đó, mọi người phải có nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan thuế theo đúng quy định của luật. Và để cơ quan thuế kiểm soát được số thuế mà bạn phải nộp cũng như các thông tin khác để xem xét bạn có thuộc các đối tượng được miễn giảm thuế hay không thì bạn phải thực hiện thủ tục kê khai thuế với cơ quan thuế.  Kê khai thuế là một trong những nghĩa vụ mà người nộp thuế phải thực hiện. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật quản lý thuế 2006 như sau:

Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế


2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Như vậy, người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ hồ sơ thuế, đồng thời phải nộp hồ sơ thuế theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Trong trường hợp mà người nộp thuế kê khai sai thì cơ quan thuế cho phép người này được quyền khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 34 Luật quản lý thuế 2006 như sau:

Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Như vậy, trong trường hợp người nộp thuế khai sai thì có thể bổ sung hồ sơ thuế trước thời gian mà luật quy định, cụ thể thông thường là trước khi cơ quan thuế công bố quyết kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, trừ trường hợp liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu. Sau thười hạn luật định trên mà người nộp thuế khai sai thuế nhưng không thực hiện khai bổ sung hồ sơ thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Kê khai thuế sai bị xử phạt như thê nào?

Hành vi kê khai thuế sai sẽ ảnh hưởng đến số thuế mà pháp nhân, thể nhân phải nộp cho cơ quan thuế cũng như sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Thông thường, người nộp thuế khai sai hồ sơ thuế sẽ dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. Và đối với hành vi khai sai thuế thì người nộp thuế chỉ bị xử phạt hành chính, cụ thể theo Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:
a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm, người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ kê khai thuế, nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.
c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man, trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xử phạt theo mức phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.
2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.
3. Trường hợp vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều này ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế; số tiền phạt và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế.
Cơ quan thuế căn cứ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chứng từ chuyển khoản có xác nhận của kho bạc nhà nước hoặc tổ chức tín dụng để xác định việc người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và số ngày chậm nộp tiền thuế để làm căn cứ xác định số tiền chậm nộp tiền thuế.

4. Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 13 Thông tư này.

Theo đó, người nộp thuế kê khai sai thuế với mục đích làm tăng tiền hoàn thuế hoặc giảm số tiền thuế phải nộp thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là 20% số tiền thuế khai thuế hoặc số tiền đã hoàn, được miễn, giảm. Ngoài ra, người đó còn phải nộp lại số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong trường hợp người nộp thuế khai sai thuế nhưng không làm ảnh hưởng đển số thuế phải nộp hoặc chưa hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì sẽ bị xử phạt với mức tiền khác là 2.100.000 đồng,  nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu là 1.200.000 đồng và có đối với trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa là 3.000.000 đồng. Kê khai thuế là việc mà người nộp thuế thực hiện theo thời hạn luật định, có thể là theo tháng, theo quý, hoặc theo năm tùy theo luật thuế chuyên ngành quy định nên người nộp thuế cần phải cẩn thận trong việc kê khai thuế để không bị cơ quan thuế xử phạt. 

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về  dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.