Mẫu giấy giới thiệu công tác của công ty mới nhất

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ hành chính thông dụng trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp cá nhân được Thủ trưởng đơn vị cử đi giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, các đối tác. Dưới đây là mẫu giới thiệu công tác mới nhất.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Giấy giới thiệu công tác là một loại văn bản pháp lý đặc biệt thường dùng trong việc nội bộ của một công ty khi ủy quyền hay giới thiệu một cá nhân, nhân viên tham gia vào một công việc trong công ty hoặc ngoại giao. 

Như đã nói, mẫu giấy giới thiệu sẽ giúp người nhân viên có tư cách tham gia các vụ việc và đại diện công ty để thực hiện công việc nào đó có liên quan. Do đó, văn bản này hết sức quan trọng. Cụ thể mẫu giấy giới thiệu sẽ cơ bản như sau:

Mẫu giấy giới thiệu công tác mới nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN…… (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…

Vv:…………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

…………(4), ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:……………….(2)……………………..

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………..……………………………..

Được cử đến (6): ……………………………………………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
………………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết giấy giới thiệu

  • Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
  • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
  • Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • Địa danh
  • Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • Tên cơ quan, tổ chức giới thiệu.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

    1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
    2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: