Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu được các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế – xã hội sử dụng với mục đích giới thiệu nhân viên, người muốn đề cử đến một vị trí công tác mới, với mong muốn giúp đỡ và hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Đồng thời còn giúp tổ chức, doanh nghiệp, công ty làm việc một cách chuyên nghiệp, theo đúng quy chế, quy định. Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu mới nhất Luật sư X xin được cung cấp cho bạn.

Nội dung tư vấn:

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất:

TÊN CÔNG TY, DOANH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   NGHIỆP, TỔ CHỨC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …….                                                                                                                      

 

                                             GIẤY GIỚI THIỆU
          Kính gửi: …………………………………………………………………………….

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:
Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………..
CMND số: ……………………………………………….. Ngày cấp: ………………………………………..
Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..
Được cử đến: …………………………………………………………………………………………………….
Về việc: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đề nghị quý cơ quan hết sức giúp đỡ ông (bà) ………………… hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu có giá trị đến ngày … tháng … năm 20…

                                                                    ………………, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

                                                                                           Thay mặt công ty

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: