Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo pháp luật hiện hành

Ngày nay, công tác đấu thầu đóng góp những thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế, thể hiện vai trò quan trọng trong các hoạt động của kinh tế thị trường. Vì vậy, việc hiểu rõ và áp dụng chính xác các quy định của pháp luật đấu thầu là điều rất quan trọng. Trong nội dung bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình chỉ định thầu rút gọn theo pháp luật hiện hành.

Căn cứ 

  • Luật đấu thầu 2013
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

Nội dung tư vấn:

1. Các dự án được thực hiện theo quy trình đấu thầu theo hình thức chỉ định đấu thầu

Trước hết, bạn cần xác định xem dự án bạn muốn thực hiện có thuộc dự án được cho phép thực hiện theo quy trình đấu thầu theo hình thức chỉ định đấu thầu hay không. Thủ tục chỉ định nhà thầu và điều kiện để của nhà thầu được tiến hành theo quy trình tại Điều 22, Luật Đấu thầu 2013 như sau:

    Điều 22. Chỉ định thầu

    Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;
c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ; (…)
d) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

     2. Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;
b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
(…)
e) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

     3. Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 20, 21, 23 và 24 của Luật này thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

     4. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;
b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;
c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo pháp luật hiện hành

Quy trình đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu được chia làm hai loại quy trình khác nhau: chỉ định thầu thông thườngchỉ định thầu rút gọn.

Căn cứ theo điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

c) Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Các bước thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

Từ quy định tại khoản 1, chúng tôi sẽ tóm tắt các bước thực hiện quy trình này như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu ( dự thảo bao gồm các nội dung trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng), các bên tiến hành thương thảo dự thảo hợp đồng.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, các bên có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với các bên có liên quan.

Bước 4: Các bên có trách nhiệm tiến hành thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Các bước thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này

Trước hết, các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

– Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

– Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Từ quy định tại khoản 2 điều 56, chúng tôi xin tóm tắt các bước tiến hành quy trình chỉ định đấu thầu rút gọn trong trường hợp này như sau:

 Bước 1: Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

Bước 2: Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, các bên thương thảo chi tiết nội dung hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng để tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 3: Ký kết hợp đồng giữa các bên.

Bước 4: Các bên có trách nhiệm tiến hành thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Trên đây là những tư vấn về quy trình chỉ định đấu thầu rút gọn. Phụ thuộc vào dự án mà bạn muốn thực hiện bạn có thể tiến hành đấu thầu gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và thực hiện dự án theo các bước được quy định như trên và phải đảm bảo các điều kiện cụ thể của từng gói thầu theo quy định của pháp luật. 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: