Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2019

Biên bản cuộc họp công ty có vai trò rất quan trọng vì đây là một bản sao chép lại nội dung cuộc họp bao gồm những ý kiến, những vấn đề và sự thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp. Do đó, người có trách nhiệm soạn thảo biên bản cuộc họp công ty cần phải trình bày biên bản này một cách chuẩn nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn viết một biên bản cuộc họp công ty đạt chuẩn.

Nội dung tư vấn 

1. Nội dung của một biên bản cuộc họp công ty:

Một biên bản cuộc họp công ty gồm những nội dung chính sau đây:

  • Thông tin cơ bản về công ty: tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….
  • Thông tin về cuộc họp: mục đích cuộc họp, nơi diễn ra, thời gian diễn ra…
  • Thông tin về thành viên tham dự: chủ tọa, thư ký, người tham dự
  • Nội dung cuộc họp: vấn đề đưa ra trong cuộc họp, cách giải quyết vấn đề và số phiếu biểu quyết ủng hộ, phản đối…
  • Cam kết và chữ ký của các thành viên tham dự.

2. Mẫu biên bản cuộc họp công ty:

Các bạn có thể tham khảo mẫu biên bản cuộc họp công ty của chúng tôi sau đây:

                                       CÔNG TY …………………….                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 —————-                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                              Số:            /BB –                                                                                   ——— ***** ——–

                       

                                                                                   BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

                                                                                                          (V/v …………. )

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày …… tại Công ty…………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư: …………. Cấp ngày:………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung, chương trình họp:……………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………………………………….

Chủ toạ: ………………………………………………………. Thư ký:……………………………………………………

Diễn biến cuộc họp:……………………………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua:………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

  • Số phiếu tán thành: …………………………. % số phiếu
  • Số phiếu không tán thành:……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ,….ngày….tháng….năm……, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                   Chữ ký của các thành viên

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: