Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2023

bởi Ngọc Trinh
Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay các doanh nghiệp được thành lập với tư cách là doanh nghiệp tư nhân sẽ được thực hiện việc cho thuê. Việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công việc đầu tiên trong bước cho thuê doanh nghiệp tư nhân đó chính là làm thông báo gửi tới phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên người chủ mà đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật vẫn là chủ doanh nghiệp tư nhân. Vậy mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân được viết như thế nào? Trình tự thủ tục về việc thông báo cho thuê doanh nghiệp được quy định ra sao? Sau đây hãy cùng LSX đi tìm hiểu câu trả lời cho những vướng mắc xoay quanh việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân này nhé!

Căn cứ pháp lý

Doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Đầu tiên để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải đi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nội dung của giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần phải có những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Số lượng lao động dự kiến;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân cần những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 191 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Như vậy điều kiện để được cho thuê doanh nghiệp tư nhân là:

 • Thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
 • Thời hạn: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.
 • Người chịu trách nhiệm trước pháp luật: chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên: Được quy định trong hợp đồng.
Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp kinh doanh có quy định bắt buộc không?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi thành các hình thức khác không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích được cho các chủ doanh nghiệp tư nhân nói chung và các chủ doanh nghiệp tư nhân đang là quý khách hàng của LSX nói riêng. Luật sư X luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tờ khai đăng ký quyền tác giả, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân là bao lâu?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực.

Việc thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan nào?

Chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân của mình đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.

Sau khi cho thuê doanh nghiệp tư nhân thành công và đã có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo đến đâu?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm