Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hòa

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn sửa đổi, bổ sung một hay nhiều nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thế nhưng, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ những quy định pháp luật liên quan đến việc thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Vì vậy, để hiểu rõ thêm về thủ tục này và có thể thực hiện thủ tục thay đổi kinh doanh tại huyện Ứng Hòa – Hà Nội một cách nhanh gọn, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP

NỘI DUNG TƯ VẤN 

1. Những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay

Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có khá nhiều nội dung. Do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ thực hiện. Thông thường các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nội dung thay đổi cơ bản như sau:

– Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty

– Thay đổi con dấu Công ty

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

2. Trường hợp không được thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thay đổi nội dung kinh doanh là tự do theo ý chí của doanh nghiệp miễn sao nội dung thay đổi không trái pháp luật. Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp không được thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Việc này được quy định tại Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 56. Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

2. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;

b) Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;

c) Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.

3. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hòa

a) Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hòa:

Đối với từng loại thủ tục thì yêu cầu về thành phần hồ sơ khác nhau. Điều này được quy định rõ tại Chương VI Nghị định 78/2018/NĐ-CP. Vì các nội dung thay đổi kinh doanh khá nhiều nên dưới đây chúng tôi sẽ trình bày một số nội dung chính thường gặp. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính
So với các nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân là do ở mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị một bồ hồ sơ riêng. Việc chuẩn bị hồ sơ này đối với một cán bộ pháp lý hay luật sư không quá phiền phức, nhưng với các đối tượng khác sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

•    Đối với trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

    Đối với trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (bản sao)
– 01 Danh sách kê khai đầy đủ thành viên công ty
– 01 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Hồ sơ thay đổi con dấu công ty
– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
– 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh con dấu)

b) Trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hòa

Hiện nay, phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đang triển khai chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên khuyến khích hồ sơ thay đổi tại địa bàn huyện Ứng Hòa nộp thông qua mạng thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hợp lệ. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

* Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Các bước để hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

Bước 1: Xác định nội dung cần thay đổi

Bước 2: Soạn hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ứng với từng nội dung đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: Tầng 3, toà nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo với doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy để nhận kết quả về.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh

*Nộp qua mạng thông tin đăng ký kinh doanh doanh nghiệp:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, nếu doanh nghiệp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản.

Bước 3: Chọn loại đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Tải hồ sơ đăng ký thay đổi lên bằng cách tải tài liệu đính kèm được scan.

Bước 5: Doanh nghiệp thực hiện thanh toán điện tử. sau khi đã thực hiện các bước trên.

Bước 6: Hồ sơ đăng ký sẽ được chuyển sang trạng thái “đang nộp” khi người đăng ký thay đổi hoàn thành xong việc thanh toán. Khi Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ của doanh nghiệp qua mạng điện tử, lúc này hồ sơ sẽ chuyển qua trạng thái “đã gửi thư”.

Bước 7: Doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, chờ nhận kết quả.

Bước 8: Nếu hồ sơ hợp lệ, cá nhân, tổ chức nhận được Giấy biên nhận và Thông báo hồ sơ hợp lệ. Cá nhân, tổ chức in các tài liệu này gửi kèm hồ sơ bản giấy đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 9: Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung cập nhật theo phiếu hẹn.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sự doanh nghiệp  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

 

 

Từ khóa: ,