Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi công ty cổ phần muốn tạm ngừng doanh nghiệp chính là biên bản họp Hội đồng quản trị. Vậy biên bản họp Hội đồng quản trị gồm những nội dung gì? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X nhé!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty cổ phần là gì?

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam chưa đưa ra một khái niệm chính xác về công ty cổ phần. Tuy nhiên, theo điều 110 của Luật doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có những đặc điểm cơ bản sau đây:

Điều 110. Công ty cổ phần.

“1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

Nói tóm lại, dựa vào những đặc điểm nêu trên, có thể thấy, cổ đông của công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm hữu hạn và vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần.

2. Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Trong 1 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần, biên bản họp Hội đồng quản trị là giấy tờ bắt buộc và đóng vai trò quan trọng. Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm những nội dung dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………

Số: …./BB – ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

   

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………

(V/v tạm ngừng hoạt động của công ty)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại trụ sở Công ty Cổ phần …………………………., địa chỉ…………………………………….………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

 I/ Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham dự cuộc họp gồm:

1. Ông …………………….. – Thành viên HĐQT

2. Bà ……………………….- Thành viên HĐQT

3. Ông …………………….. – Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp chiếm 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết

– Chủ toạ cuộc họp : Ông ………………. – Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Thư ký cuộc họp : Bà ………………… (Người ghi biên bản)

Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết: …. người, đạt ….. tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

II. Mục đích cuộc họp: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận

1. Thời gian tạm ngừng: 12 tháng

– Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ……/……./………………..

– Thời điểm dự kiến kết thúc: ……/……./……………….

2. Lý do tạm ngừng:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

3. Ý kiến của các thành viên

Số thành viên biểu quyết tán thành 3/3 đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết nhất chí các nội dung thay đổi nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản được lập thành 03 bản, chủ tọa đọc lại và thông qua tại cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

……………………….

CHỦ TỌA

………………………..

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

…………………………….

……………………………………………….

……………………………..

……………………………………………….

………………………………

……………………………………………….

Trên đây là mẫu biên bản họp của công ty cổ phần. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,