Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh mới nhất

Khi bạn là một người quản lý, có quyền hạn và trách nhiệm phân bổ nhân sự hay là một Giám đốc/Tổng giám đốc một công ty, việc xem xét để thăng chức, bổ nhiệm một người làm một vị trí mới thì vẫn phải chuẩn chỉnh từ câu từ đến thẩm quyền. Dưới đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Mẫu Giấy quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH:

 

CÔNG TY TNHH…            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

——————-                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…../QĐ-……….    

Hà Nội, ngày …. tháng …năm…

 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

CÔNG TY TNHH

  • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;
  • Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
–     Ông/Bà …
–     Sinh ngày …
–     Dân tộc …
–     CMND số…
–     HKTT…
–     Chỗ ở hiện tại…

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty  Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay!

 

Từ khóa: