Hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất hiện nay

Những điều cần biết về hợp đồng dịch vụ, những điều cần lưu ý khi soạn thảo một bản hợp đồng dịch vụ.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Căn cứ theo Điều 513 BLDS 2015 được định nghĩa như sau:

“Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Như vậy, đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, . Các bên thoả thuận về các vấn đề xoay quanh việc thực hiện công việc như quyền và nghĩa vụ của các bên, thù lao thực hiện công việc, hậu quả pháp lý của hợp đồng, ….

 

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng:

Với một bản hợp đồng, vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện hợp đồng. Do đó, các quy định pháp luật thường quy định chặt chẽ về vấn đề này. Tương tự trong hợp đồng dịch vụ, nghĩa vụ của các bên được BLDS 2015 quy định như sau:

Điều 515. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Các nghĩa vụ được quy định nhằm để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng được diễn ra nhanh chóng, trung thực và bảo mật. Về phía người sử dụng dịch vụ, pháp luật còn quy định thêm về nghĩa vụ thanh toán sau khi công việc đã hoàn thành.

Song song với nghĩa vụ, BLDS cũng quy định về quyền mà các bên trong hợp đồng được hưởng như sau:

Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ

1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ

1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Thông thường, trong hợp đồng dịch vụ, quyền của bên sử dụng là nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ và ngược lại.

3. Hậu quả pháp lý:

Hậu quả pháp lý của hợp đồng dịch vụ được BLDS quy định cụ thể tại Điều 520 và Điều 521 như sau:

Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 521. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo hợp đồng dịch vụ mà công việc chưa hoàn thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên sử dụng dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Đây là hai quy định cụ thể đối với hợp đồng dịch vụ, tuy nhiên, vì bản chất là một hợp đồng dân sự nên vẫn có thể áp dụng các quy định về hậu quả pháp lý của hợp đồng tại Tiểu mục 3 – Mục 7 – Chương XV của BLDS 2015.

4. Mẫu hợp đồng dịch vụ 
Hiện nay, có rất nhiều dạng dịch vụ khác nhau nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt; các loại hợp đồng dịch vụ hình thành từ các quan hệ xã hội đó cũng đa dạng và phong phú, chủ yếu chia thành hai loại là hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Dù là loại hợp đồng nào thì cũng cần các nội dung chủ yếu sau:

 1. Phần mở đầu:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên hợp đồng.
 • Căn cứ pháp lý: Đây là phần xác định pháp luật sẽ được dùng để điều chỉnh cho toàn bộ hợp đồng, có thể gồm nhiều luật, bộ luật có liên quan.
 • Các bên trong hợp đồng: gồm bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ; tuy nhiên, ở một số hợp đồng có thể xuất hiện thêm bên thứ ba.
 1. Phần nội dung:
 • Nội dung chính của hợp đồng: Các công việc cần thực hiện, thời gian, địa điểm, cách thức,…
 • Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng phải được ghi bằng cả số và chữ.
 • Phương thức thanh toán.
 • Thời gian thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Tuỳ thuộc vào pháp luật áp dụng điều chỉnh cho hợp đồng để các bên có sự thoả thuận rõ ràng, mạch lạc, phòng ngừa các hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
 • Bàn giao kết quả thực hiện công việc.
 1. Phần kết:
 • Cam kết của các bên.
 • Số bản của hợp đồng, giá trị pháp lý của các bản.
 • Chữ ký của các bên: Chữ ký có kèm theo ghi rõ họ tên.

Ngoài ra, đối với một số bản hợp đồng dịch vụ cần công chứng thì Phần kết còn bao gồm cả lời của công chứng viên, tuy nhiên, đây là trách nhiệm của công chứng viên và văn phòng công chứng nên khi soạn thảo hợp đồng không cần soạn thảo phần này.

Hi vọng bài viết có ích!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: