Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Trong kinh doanh, không phải lúc nào bạn cũng gặp may mắn, thuận lợi. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, khó khăn, nhưng thay vì lựa chọn cách thức giải thể công ty, bạn vẫn có thể chọn cách khác đó là tạm ngừng kinh doanh. Để soạn 1 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, bạn bắt buộc phải soạn quyết định tạm ngừng. Vậy quyết định tạm ngừng bao gồm những nội dung nào, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp mà các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà thành viên đã góp vào. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tối đa 50 thành viên và việc huy động vốn cũng hạn chế. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không thể huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần.

2. Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên

Quyết định tạm ngừng là văn bản pháp lý quan trọng để công ty TNHH 2 thành viên có thể tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những nội dung sau:

CÔNG TY TNHH…………

________________

Số:…………../QĐ-TN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CÔNG TY ……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH ……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.
                                                            QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
                                                                            Hà Nội, ngày …….tháng…….năm 2017

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐTV 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Trên đây là mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: ,