Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại quận Thanh Xuân

Với cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển của Chính phủ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được đăng ký thành lập và kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hàng năm cũng có hàng ngàn doanh nghiệp phải chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp. Mỗi tháng, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tới hơn 1000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể. Trong đó, quận Thanh Xuân là một quận dẫn đầu thành phố về số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận, đồng thời cũng là quận đứng đầu về thống kê số lượng doanh nghiệp đăng ký giải thể. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, đã có khoảng 2500 doanh nghiệp (tức trung bình mỗi tháng có hơn 400 doanh nghiệp) đang hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân chấm dứt hoạt động. Thực tế còn rất nhiều chủ doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhưng còn ngại thủ tục phức tạp dẫn tới những tốn kém về các khoản thuế phí hàng năm. Do vậy, thông qua bài viết này, Luật sư X sẽ hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Có rất nhiều lý do dẫn tới việc chủ doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp. Nhiều trường hợp xuất phát từ nội tại doanh nghiệp khi tình hình kinh doanh không hiệu quả hoặc do chủ doanh nghiệp đã đạt được mục đích kinh doanh đề ra. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp doanh nghiệp buộc phải giải thể theo quyết định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên dù có thuộc lý do gì dẫn tới quyết định giải thể doanh nghiệp thì để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc giải thể, trước hết doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Lưu ý rằng nếu trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp không thể thanh toán được hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản có liên quan thì doanh nghiệp không được chấp thuận việc giải thể mà phải thực hiện thủ tục phá sản được quy định tại Luật phá sản 2014.

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng và phải được quyết định bởi những người có thẩm quyền cao nhất trong công ty. Đồng thời phải tuân thủ theo những trình tự, thủ tục được pháp luật quy định để đảm bảo việc không để lại những hậu quả và không làm ảnh hưởng tới những chủ thể khác có liên quan.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được thông qua bởi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân; các thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH; các thành viên hợp danh của công ty hợp danh; các cổ đông của công ty cổ phần. Đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên với cơ chế sở hữu bởi một người duy nhất, do vậy việc đưa ra quyết định không cần phải thông qua các cuộc họp. Người chủ sở hữu của 2 loại hình doanh nghiệp này chỉ cần ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, với cơ chế sở hữu tập thể, các loại hình doanh nghiệp còn lại là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì phải thông qua các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông để ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định chấm dứt hoạt động chỉ được ban hành khi có sự tán thành thông qua cơ chế biểu quyết của đa số theo pháp luật quy định. 

Quyết định giải thể doanh nghiệp thông thường bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua. Doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố thuộc Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội (là nơi tiếp nhận hồ sơ liên quan tới đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội)

Doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Theo quy định pháp luật hiện hành, những người có thẩm quyền thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của công ty đó là các chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định trường hợp ngoại lệ nếu trong Điều lệ công ty có quy định về việc thành lập tổ chức chuyên trách để thực hiện việc thanh lý và thanh toán nợ thì những nêu trên có thể ủy quyền có tổ chức này. Thực tế đa số các doanh nghiệp giải thể đều thành lập ra ban Thanh lý tài sản và thanh toán nợ khi thực hiện giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn để doanh nghiệp thực hiện việc thanh lý tài sản và thanh toán nợ là tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 1.  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 2.  Nợ thuế;
 3.  Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân có địa chỉ tại Khu Nội chính ngõ 83 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Việc trả dấu thực hiện tại cơ quan cấp mẫu dấu thường là PC64 – Phòng CS QLHC và TTXH thuộc công an tỉnh thành phố Hà Nội có địa chỉ tại số 44 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể

Hiên nay, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu mọi thủ tục liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp thì đều phải thực hiện online trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp truy cập địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Trên cửa sổ đăng nhập. Sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn đăng nhập. Trên thanh công cụ chọn dịch vụ công rồi nhấn chọn “đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử”. Tiếp theo chọn “đăng ký doanh nghiệp”, sau đó chọn phương thức nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Đối với hồ sơ giải thể, chọn hình thức đăng ký “thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”, sau đó chọn “giải thể”. Tiếp theo chọn tài liệu đính kèm và xác nhận tài liệu đính kèm. Các tài liệu đính kèm trong bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp phải được chuẩn bị dưới dạng file PDF, bao gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Sau khi hoàn thiện các công đoạn trên, trên màn hình giao diện sẽ xuất hiện thông tin các khối dữ liệu.  Anh/chị nhập thông tin tương ứng theo các khối dữ liệu trên màn hình. Hoàn tất việc nhập thông tin và chọn lưu thông tin.

Hoàn thiện việc tải tài liệu, Anh/chị kiểm tra thông tin đã đăng tải bằng cách nhấn chọn kiểm tra thông tin trước khi nộp hồ sơ. Đối với hồ sơ còn thiếu thông tin thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn chuẩn bị. Trên màn hình sẽ hiện ra dãy số xác nhận, Anh/chị nhập dãy số này sau đó chọn địa bàn quản lý (Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội 1,2, hoặc 3) rồi ấn chấp nhận. Hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

Anh/chị nhận chọn “ ký số/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh” để hoàn tất việc xác thực hồ sơ

Cuối cùng, nhấn chọn nút “thanh toán”, nhập thông tin người thanh toán rồi chọn xác nhận. Vì hiện nay mọi thủ tục thực hiện online đều không thu phí doanh nghiệp nên sẽ không có khoản tiền nào thực tế phải thanh toán

Tới đây, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đã được hoàn tất. Việc tiếp theo là đợi quyết định chấp thuận giải thể doanh nghiệp từ phía cơ quan có thẩm quyền. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Khi có nhu cầu về dịch vụ giải thể doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Hy vọng bài viết có ích đối với quý độc giả!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: